Thứ 4, Ngày 16/10/2019 -

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
Ngày đăng: 01/01/2010  00:00
Mặc định Cỡ chữ

 

 

 VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

 

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở: 680 Trần Phú, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Điện Thoại: 02603.912219 - 02603.861906, số Fax Văn thư: 0603.862429

3. Địa chỉ email: thanhuykt@yahoo.com.vn.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy:

Căn cứ Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bọ máy cơ quan chuyen trách tham mưu, giúp việc của huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuc tỉnh ủy, thành ủy.

4.1.Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy mà trực tiêp, thường xuyen la Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thong tin tong hợp phục vụ sự lanh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

4.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác cửa Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Thành ủy.

- Hướng dn kiểm tra, giám sát: Hướng dn phi hợp nghiệp vụ công tác văn phòng; công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thành ủy; kim tra, giám sát việc thu, np đng phí ở các tổ chức cơ sở Đảng; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thẩm định, thẩm tra: Đ án, văn bản của các cơ quan, t chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; chủ trì phi hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung dề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hi nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Phối hp các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết vcông tác ca Thành ủy. Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện sơ kết tổng kết và sửa đi, bổ sung Quy chế làm việc cùa Thành ủy, Ban Thường vu Thành ủy. Các cơ quan liên quan, xây dựng, theo dõi việc thc hiện chủ trương chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy; nm tình hình trong khi ni chính, bao cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ. Các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thương vụ, Thường trực Thành ủy ch đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tng kết việc thực hin nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cp ủy cp trên và của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quc phòng, an ninh, nội chính....

- Ngoài ra Văn phòng Thành ủy còn thực hiện một s nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao thường xuyên và đt xut khác. 

I. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO:

1. Đồng chí: Nguyễn Hải An, Chánh Văn phòng Thành ủy

              Số điện thoại di động:  0978.058.999.

 

Điện thoại cơ quan: 02603.912.219

Email: haian0405@gmail.com

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy 

Điện thoại cơ quan: 02603.917.305

 

Email :  

 3. Đồng chí: Đào Văn Hậu, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy 

Điện thoại di động:  0974.242.847
 
Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 1294

Tổng lượng truy cập: 44.865.014

Phiên bản đang chạy thử nghiệm