Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KON TUM

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Tên: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Kon Tum;

2. Địa chỉ: 680 (số cũ 03A) Trần phú, thành phố Kon Tum.

3. Số điện thoại: 0603.917600.

4. Email: uybankiemtrathanhuykt@gmail.com.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

- Đồng chí : Trần Thắng

- Chức vụ: UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

- Số Điện Thoại: 0603863047

- Địa chỉ mail: tranthangubkt@gmail.com

- Đồng chí : Nguyễn Ngọc Hùng

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

- Điện thoại : 0914.136.173

- Email : hungvptu.nguyenngoc69@gmail.com

 

 

 

 

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 6132

Tổng lượng truy cập: 45.325.391

Phiên bản đang chạy thử nghiệm