Thứ sáu, Ngày 22/01/2021 -

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ KON TUM

    - Địa chỉ: đường Quy Hoạch sau Quảng Trường 16/3 thành phố Kon Tum.

    - Điện thoại: (060)3.862228                 Fax: (060)6.250209

    - Email: pvhtt.thanhpho@kontum.gov.vn

             I. Chức năng, nhiệm vụ: 
Phòng VH&TT thành phố Kon Tum là cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Kon Tum có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị; phát thanh; báo chí; xuất bản.  
           II. Thông tin về lãnh đạo:
           1. Bà: Phan Thị Thu Hà - Thành ủy viên

           - Chức danh: Trưởng phòng

           - Điện thoại: 0935.925.799

           - E mail: phanthithuha-kontum@chinhphu.vn
           2. Bà :  Phan Thị Lan
           - Chức danh: Phó trưởng phòng
           - Điện thoại: 0905.859.788

 

 

 

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3039

Tổng lượng truy cập: 45.945.755

Phiên bản đang chạy thử nghiệm