Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
 

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 02 Bùi Thị Xuân, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 0603.862436. Fax: 060.3862436

- Email: ubndpqthang.thanhpho@kontum.gov.vn

- Diện tích: Đất tự nhiên 120.17 ha

- Dân số: 11.951 người

- Mật độ dân số:

- Đơn vị hành chính: 16 tổ dân phố

- Điều kiện tự nhiên:

II. Thông tin lãnh đạo cơ quan:

             1. Ông: Nguyễn Hải An

              - Chức vụ : TUV, Bí thư Đảng ủy

              - Số điện thoại di động:  0978.058.999.

              - Điện thoại cơ quan: 02603.912.219

              - Email: haian0405@gmail.com

              2. Ông Trần Anh Dũng - ĐUV, Chủ tịch UBND phường

- Số điện thoại: 01696.703.339

- Email: trananhdung.quyetthang@gmail.com

3. Bà Lê Thị Hiền

- Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại : 

- Email : 

4. Ông Đinh Thanh Lâm -  UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường

- Điện thoại: 01667.777.636

- Email:dinhthanhlam.quyetthang@gmail.com

5. Ông : Phạm Quang Khải - UVBTV, Trưởng Công an phường

- Số điện thoại: 0905.096.689

6. Bà :  Hứa Thị Thanh Giang - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Số điện thoại: 0984.582.393.

Email: huagiang1982@gmail.com;

7. Bà :  Phạm Thị Tố Loan - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường

- Số điện thoại: 0975.236.777.

- Email: pttloan.qthang@gmail.com

8. Ông Nguyễn Xuân Chiên - Chủ tịch Hội CCB phường

- Số điện thoại: 0982.459.262.

9. Bà Lê Thị Kim Trâm – ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường

- Số điện thoại: 0935.691.534.

- Email: lethikimtram1972@gmail.com

10. Ông Nguyễn Văn Thành - ĐUV, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự;

- Số điện thoại: 0906.417.116

11. Ông Nông Hồng Đề – ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân phường

 

 

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69770

Tổng lượng truy cập: 46.997.164

Phiên bản đang chạy thử nghiệm