Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

I. Thông tin đơn vị:

Địa chỉ trụ sở cơ quan: 251 Trần Hưng Đạo - thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0603863431

Email: hoicuuchienbinhtpkt@vahoo.com

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Hội CCB Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

2. Nhiệm vụ của Hội:

- Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên CCB, cựu chiến binh và hội CCB.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và CCB rèn luỵện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiến thức về kinh tế- văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, tham gia tổ chức CLB, ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và CCB, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB, tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật, tư vân, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước.

III. Cơ cấu, tổ chức:

- Hội CCBVN tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, BCH Hội các cấp do dân chủ bầu ra, bằng cách bỏ phiếu kín và làm theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Hệ thống tổ chức Hội các cấp: Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc TW, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp cơ sở.

- Đối với Hội CCB thành phố được tổ chức gồm: Thường trực Hội CCB thành phố là 03 đồng chí (01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch), 25 cơ sở Hội trực thuộc trong đó: 21 cơ sở Hội xã, phường, 04 cơ cở Hội thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố là: Hội CCB các cơ quan thành phố, Hội CCB chi cục thuế thành phố, Hội CCB Viện KSND tỉnh, Hội CCB Công ty nguyên liệu giấy miền nam.

IV. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Chủ tịch Hội CCB thành phố: Phạm Văn Tiền

- Điện thoại: 0979.095.300

- Email: hoicuuchienbinhtpkt@yahoo.com

2. Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố: Thiều Anh Hà

- Điện thoại: 0905.990.279

3. Phó Chủ tịch - Trưởng ban kiểm tra của Hội CCB thành phố: A - Xớt

- Điện thoại: 0914.900.581

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
7
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
6
1
Tìm kiếm