Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

I. Thông tin đơn vị:

Địa chỉ trụ sở cơ quan: 251 Trần Hưng Đạo - thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0603863431

Email: hoicuuchienbinhtpkt@vahoo.com

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Hội CCB Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 2. Nhiệm vụ của Hội:

- Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên CCB, cựu chiến binh và hội CCB.

 - Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và CCB rèn luỵện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiến thức về kinh tế- văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, tham gia tổ chức CLB, ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

 - Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và CCB, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

 - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB, tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật, tư vân, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.

 - Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

 - Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước.

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Ông Vũ Duy Tiến 

- Chức vụ : Chủ tịch Hội CCB thành phố

- Điện thoại : 0983651259

- Email: 

2. Ông Đỗ Trung Khoa

- Chức vụ : Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố

- Điện thoại: 0935623045

- Email :  

3. Ông Nay Phen 

- Điện thoại : 0935803382

- Email : 

 

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
7
0
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
2
3
0
Tìm kiếm