Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1.     Địa chỉ cơ quan:

         Trụ sở làm việc của cơ quan Liên đoàn lao động trong cùng khối Mặt trận và các đoàn thể thành phố Kon Tum số 251, Trần Hưng Đạo- Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

2. Điện thoại: Văn phòng: 0603.862.217

3. Địa chỉ Email: ldldtpkontum@gmail.com

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

- Đại diện cho CBCC, VC, LĐ cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tham gia thanh tra,  kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Công đoàn các cấp; chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng và Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình. Tham gia với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện; hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn.

5. Cơ cấu tổ chức:

Có 05 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách. Trong đó: 01 đ/c Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, 01 đ/c Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, 01 đ/c Chuyên viên phụ trách Văn phòng, 01 đ/c Kế toán (Cán bộ hợp đồng).

(04 đ/c trên làm việc tại trụ sở Cơ quan khối Mặt trận và các đoàn thể thành phố Kon Tum- 251 Trần Hưng Đạo). 01 đ/c Chủ tịch Công đoàn Giáo dục (Làm việc tại trụ sở cơ quan phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Kon Tum).

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ: 

1. Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum:

- Họ và tên: Nguyễn Danh Hương

- Chức vụ: Thành ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum.

- Số điện thoại: Di động: 0123.44.11.557. ĐT bàn: 0603.869.609.

- Địa chỉ Email: danhhuongkt@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum:

- Họ và tên: Trịnh Thị Thanh Hải

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum.

- Số điện thoại: Di động: 01699.108.274. ĐT bàn: 0603.862.217.

- Địa chỉ Email: thanhhai.ldldtp@yahoo.com.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
5
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
3
7
Tìm kiếm