Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 Phòng Kinh tế thành phố

I. Thông tin về đơn vị:
1. Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 05 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
2. Số điện thoại: 060.3863.516            Fax: 060.3863.516
4. Chức năng, nhiệm vụ:
a. Vị trí và chức năng:
- Phòng Kinh tế thành phố KonTum là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố KonTum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
           - Phòng Kinh tế thành phố KonTum tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.
           - Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND thành phố KonTum, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có liên quan.
          b. Nhiệm vụ và chức năng:
          - Tham mưu, trình UBND thành phố KonTum ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; khoa học và công nghệ; nông nghiệp; lâm nghiệp; giao thông nông thôn; thủy lợi; thủy sản và phát triển nông thôn để UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua và tổ chức thực hiện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
- Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo qui định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, phường thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn.
- Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố KonTum việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố KonTum về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông , lâm và thủy sản.
 - Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường.
- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn.
- Chỉ đạo công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển ngành nghề nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông; thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố KonTum.
- Giúp UBND thành phố KonTum thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo qui định của pháp luạt và theo phân công của UBND thành phố KonTum.
- Giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo qui định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật; tham cho cho UBND thành phố KonTum giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, giao thông nông thôn và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã theo qui định của pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; giảm nhẹ thiên tai của thành phố KonTum; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt lở, hạn hán, úng ngập, chua phèn và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông nông thôn, thủy lợi và phát triển nông thôn theo qui định của UBND thành phố và các ngành chuyên môn của tỉnh có liên quan.
- Quản lý kinh phí, tài sản và đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị theo qui định của pháp luật.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố Kon Tum giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
II.Thông tin về lãnh đạo cơ quan:
1. Họ và tên: Hà Đường
Chức danh: Trưởng phòng
Điện thoại: 0935.574.779
Email: hduongtpkontum@gmail.com
2. Họ và tên: Nguyễn Hữu Đạt
Chức danh: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0914.102.243
3. Họ và tên: Trần Diệp Duy
Chức danh: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0935.626.201
Email: diepduykontu2@yahoo.com.vn
4. Họ và tên: Đinh Thị Mỹ Linh
Chức danh: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0989.953.021
        

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
0
1
9
6
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
1
Tìm kiếm