Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.
 

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

I. Thông tin đơn vị:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan:

- Địa chỉ hiện tại: Số 475, Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Điện thoại: 02603.912920; 02603.915034

3. Hộp thư công vụ: phongldtbxh.tph-kontum@chinhphu.vn 

Email:  phonglaodongkontum@gmail.com

4. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

5. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Lao động – TB&XH có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 03 chuyên viên và 02 lao động hợp đồng.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ các mặt công tác, hoạt động của đơn vị.

- Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

- Các chuyên viên và lao động hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị

1. Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn

- Chức danh: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0976489777

- Email: hoanganhtuan-kontum@chinhphu.vn

kontum72@gmail.com

2. Họ và tên : Lê Thị Thanh Tùng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905277163

- Email: lethithanhtung-kontum@chinhphu.vn

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
0
1
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
3
8
9
Tìm kiếm