Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 

 PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ                                         

 

 

 

- Địa chỉ: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 02603.862.413. Fax: 3.862.413

- Email: 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

Tham mưu UBND, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy:

- Tham mưu giúp UBND thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo hướng dẫn;

- Trình UBND thành phố quyết định hoặc tham mưu UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

1.2.2. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng chính quyền:

- Giúp UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND thành phố và hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Tham mưu các văn bản và thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND cấp xã; giúp UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND thành phố xây dựng đề án thành lập, sáp nhập; chia tách; điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND thành phố trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm, quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thanh phố.

 Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập, tách, xếp loại và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo quy định; bồi dưỡng công tác cho trưởng, phó thôn, tổ dân phố.

1.2.3. Công tác quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức.:

 Giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, sắp xếp; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Nhà nước và của tỉnh. Hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã.

- Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với công chức, chuyên trách cấp xã.

1.2.4.Công tác quản lý nhà nước về cải cách hành chính:

- Giúp UBND thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tham mưu, giúp UBND thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

- Tổng hợp, báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố với UBND thành phố và UBND tỉnh.

1.2.5. Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường; quy chế dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

1.2.6. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn.

1.2.7. Công tác quản lý nhà nước về công tác Văn thư- Lưu trữ:

 Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác Văn thư, Lưu trữ.

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

1.2.8. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo:

- Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

1.2.9. Công tác quản lý nhà nước về Thi đua- Khen thưởng:

 - Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố và làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố.

 - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số: 11 người, bao gồm:

- Trưởng phòng: 01

- Phó trưởng phòng: 02

- Bộ phận chuyên môn (trong đó: chuyên viên: 08, cán sự: 01). Cụ thể:

+ 01 chuyên viên phụ trách công tác tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường.

+ 01 chuyên viên phụ trách công tác CCHC, xây dựng chính quyền.

+ 02 chuyên viên phụ trách công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

+ 01 chuyên viên và 01 cán sự phụ trách công tác thi đua-khen thưởng.

+ 01 chuyên viên phụ trách công tác quản lý nhà nước về Hội, tổ chức phi chính phủ.

+ 01 chuyên viên phụ trách công tác lưu trữ.

+ 01 chuyên viên tổng hợp chung.

3. Thông tin lãnh đạo:

 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Quế
- Chức danh: Trưởng phòng
- Điện thoại: 02603.500.170
- Email: nguyenvanquekt73@gmail.com
2. Họ và tên: Lê Văn Thiên
- Chức danh: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 02603.863.111
- Email: thienvan2002@gmail.com

3. Họ và tên: Chu Thị Như Quỳnh

 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0935.921.377
- Email: chuthinhuquynh@gmail.com

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
4
8
5
6
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
0
4
4
Tìm kiếm