Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

              PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, thành phố KonTum, tỉnh KonTum.

- Điện thoại; Fax: 0603.867.736.

- Email: ptc_kontum@yahoo.com.vn

         

1 Chức năng,  nhiệm vụ:

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  thành phố thuộc tỉnh Kon Tum, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

2. Lãnh đạo phòng:

- Bà: Dương Thị Hạnh - Chức danh: Trưởng phòng

Điện thoại: 0603.863.229               Số ĐTDĐ: 0905.036.779.

Email: 

 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và phụ trách các bộ phận, lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức - cán bộ.

+ Tổ trưởng Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

+ Bộ phận quản lý quỹ đất công, đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Xử lý công văn đến, công văn đi.

+ Tham mưu UBND thành phố phân khai, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB, bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trên địa bàn thành phố.

+ Chủ tài khoản thứ nhất.

- Bà: Bành Thị Hoa - Chức danh: Phó Trưởng phòng.

Điện thoại: 0603.862.400               Số ĐTDĐ: 0905.291.337.

Email: 

 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các bộ phận, lĩnh vực:

+ Bộ phận quản lý ngân sách.

+ Bộ phận quản lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước.

+ Bộ phận định giá tài sản tố tụng hình sự.

+ Bộ phận quản lý Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Kon Tum.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Ông: Đào Văn Chinh - Chức danh: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0603.867 736               Số ĐTDĐ: 0905.281.299.

Email: 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các bộ phận, lĩnh vực:

+ Bộ phận kế hoạch.

+ Bộ phận Đăng ký kinh doanh.

+ Lĩnh vực quản lý vốn đầu tư XDCB.

+ Công tác cải cách thủ tục hành chính.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Các bộ phận chuyên môn thuộc phòng:

3.1. Bộ phận quản lý ngân sách.

- Bà: Bùi Thị Hồng Nhung - Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0602.210.991               Số ĐTDĐ: 0935.820.160.

Email: 

* Chức năng, nhiệm vụ:

Là bộ phận chuyên môn trực thuộc phòngTài chính - Kế hoạch, chịu sự lãnh đạo toàn diện và giúp Lãnh đạo phòng thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước chung về lĩnh vực tài chính, ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính hành chính sự nghiệp các đơn vị dự toán thuộc thành phố, phí và lệ phí; phối hợp các bộ phận chức năng thuộc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao để quản lý nhà nước về thuế, thu khác ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, kế toán.

- Xây dựng các văn bản quy định về quản lý lĩnh vực tài chính, ngân sách tại địa phương theo phân cấp và theo chức năng để tham mưu cho lãnh đạo phòng trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành đồng thời tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

-  Chủ trì phối hợp các bộ phận chức năng liên quan thuộc phòng để xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về tài chính, ngân sách phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, báo cáo lãnh đạo phòng xem xét trình UBND thành phố quyết định. . . .

- Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư , trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt (đối với dự án do Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết toán vốn đầu tư). . .         

3.2. Bộ phận kế hoạch.

- Ông: Nguyễn Văn Vỹ - Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0603.867 736               Số ĐTDĐ: 0905.498.257.

Email:  nguyenvanvykt@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Theo dõi, xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội;

- Theo dõi, xây dựng, tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư XDCB và lồng ghép các chương trình, dự án và  chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố.

- Tham gia thẩm định dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính đầu tư. Tham mưu giúp Trưởng phòng soạn thảo các văn bản tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, tài chính về lĩnh vực đầu tư; hướng dẫn các cơ quan thuộc thành phố, các xã, phường thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách chế độ và các quy định của Nhà nước về tài chính lĩnh vực đầu tư trên địa bàn; tuyên truyền; phổ biến; giáo dục pháp luật và thông tin về tài chính lĩnh vực đầu tư.

- Phối hp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng tổ chức thẩm định dự án đầu tư, các báo cáo kinh tế kỹ thuật theo qui định hiện hành.

- Thẩm định đấu thầu (Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu);

3.3. Bộ phận quản lý công sản – giá.

- Bà Kiều Thị Lợi - Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0603.867 736               Số ĐTDĐ: 0983.117.518.

Email: 

* Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Trưởng phòng quản lý tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp, các tổ chức hội, tổ chức bán công;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá cả ở địa phương theo quy định của Sở Tài chính. Phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Cụ thể hóa các chính sách chế độ quy định về tài sản, giá của Trung ương áp dụng vào thực tế tại địa phương. Thực hiện các biện pháp bình ổn giá thị trường những mặt hàng quan trọng đối với sản xuất; thiết yếu đối với đời sống của nhân dân trong từng thời điểm có biến động giá, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống trên địa bàn. . .

3.4. Bộ phận Đăng ký kinh doanh.

- Bà: Đỗ Thị Thảo Nhung - Chức danh: Cán sự

Điện thoại: 0603.867 736               Số ĐTDĐ:

Email:  

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân theo qui định hiện hành.

- Xây dựng, quản lý và cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân trong phạm vi địa phương cho UBND thành phố; các phòng, ban có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các tổ chức, cá nhân khi vi phạm các qui định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xử lý phát sinh sau đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện cơ chế ''Một cửa'' theo đề án đã được duyệt.

3.5. Bộ phận kế toán - văn thư.

- Bà: Trần Thị Thu Hương - Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0602.210 991               Số ĐTDĐ: 0906.404.145.

Email: 

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; theo dõi và đề nghị nâng lương thường xuyên kịp thời cho cán bộ, công chức và người lao động.

- Thực hiện nhiệm vụ hậu cần của cơ quan: bảo quản, bảo trì và chuẩn bị đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính cho các hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện công tác kế toán, kho, quỹ theo qui định hiện hành, thanh toán đầy đủ các chế độ tiền lương, công tác phí, các chế độ khác đối với cán bộ, công chức và người lao động.

- Hàng tháng tổng hợp báo cáo với Trưởng phòng về thu, chi và tình hình tài chính của đơn vị. Tham mưu trong việc công khai tài chính theo qui định.

- Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan, tiếp nhận, phân loại trình Lãnh đạo xử lý và chuyển công văn kịp thời, chính xác; Lưu trữ và bảo đảm thực hiện nguyên tắc bảo mật tài liệu theo qui định hiện hành. Đồng thời kiểm tra thể thức văn bản trước khi phát hành.

- Bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp.

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
3
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
1
6
Tìm kiếm