Thứ 5, Ngày 12/12/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
26 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
27 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
28 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
29 Giải quyết hồ sơ hộ kinh doanh cá thể Kê hoạch - Đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 2
30 Giải quyết hồ sơ hợp tác xã Kê hoạch - Đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 2
31 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm Phòng Y Tế 2
32 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình , Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Kê hoạch - Đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 2
33 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kê hoạch - Đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 2
34 Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
35 Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của UBND cấp huyện Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
36 Đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất , cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
37 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Kinh tế và PTNT Phòng Kinh tế Thành phố 2
38 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Kinh tế và PTNT Phòng Kinh tế Thành phố 2
39 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Kinh tế và PTNT Phòng Kinh tế Thành phố 2
40 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG chai . Khí dầu mỏ hóa lỏng Phòng Kinh tế Thành phố 2
41 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG chai (trường hợp bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng). Khí dầu mỏ hóa lỏng Phòng Kinh tế Thành phố 2
42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán LPG chai. Khí dầu mỏ hóa lỏng Phòng Kinh tế Thành phố 2
43 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHỎ LẺ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
44 CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
45 THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
46 THỦ TỤC CẤP PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
47 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
48 CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH. Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
49 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
50 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương Phòng Kinh tế Thành phố 2
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 565

Tổng lượng truy cập: 44.981.925

Phiên bản đang chạy thử nghiệm