Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

1. Địa chỉ trụ sở: 115 Bắc Kạn (Số mới:138) -Thành phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum

2. Số điện thoại: 060.3918156

3. Email: ttcongtacxahoikontum@gmail.com

4. Chức năng nhiệm vụ:

4.1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp:

4.2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng

4.3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; kết nối với các cơ quan chức năng, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc thay thế ngoài gia đình.

4.4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng, giám sát và rà soát các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch

4.5. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi

4.6. Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng

4.7. Quản lý trường hợp đối với những đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội

4.8. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực

4.9. Phát triển cộng đồng:

4.10. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức

4.11. Tham gia thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội

4.12. Tham gia thực hiện các nghiên cứu, khảo sát liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội

4.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định

5. Đối tượng, phạm vi hoạt động

5.1. Đối tượng

Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, đối tượng thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội, đối tượng có nhu cầu bảo đảm sự an toàn

5.2. Phạm vi hoạt động: Địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

6. Cơ cấu tổ chức, gồm có:

- Giám đốc Trung tâm

- Bộ phận Hành Chính- Tổng hợp

- Bộ phận Tư vấn- Trợ giúp đối tượng

- Bộ phận Quản lý trường hợp- Đào tạo và Phát triển Cộng đồng

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

- Họ và tên: Phan Thành Trung

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Trung Tâm

- Số điện thoại: 060.3918157

- Số điện thoại di động: 0905161835

- Email: hoactxhkt69@gmail.com

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
2
0
3
9
5
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
9
8
9
Tìm kiếm