Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

I. Thông tin đơn vị:                                                                                     

          1. Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn – Phía Sau Quảng Trường 16/3 - Thành phố Kon Tum – Tỉnh Kon Tum

          2. Điện thoại cơ quan: 060.6250019

          3. Email:   Banhhuyen12345@gmail.com

                           trungtamvhtt.tph-kontum@chinhphu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, th dục thể thể thao và du lịch; nhằm củng cố, xây dựng và phát triển văn hóa – xã hi của địa phương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Tham mưu thực hiện công tác xúc tiến, đầu tư và tổ chức dịch vụ du lịch: kêu gọi, thu hút hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch, các hoạt động về phát triển thị trường du lịch; Tổ chức các tua du lịch, là cầu nối để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về văn hóa truyền thống, các sản phẩm du lịch của thành phố; đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố vơi du khách.

-Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính tị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa - thể thao và du lịch ở cơ sở;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum.

III. Thông tin lãnh đạo

               1. Bà Nguyễn Thị Hải Âu  

Chức vụ:  Giám đốc

Điện thoại: 0905971017

Email: - haiauvhkt@gmail.com

                            nguyenthihaiau.tph-kontum@chinhphu.vn

                2. Ông Phạm Quang Quỹ

                Chức vụ: Phó Giám đốc

                Điện thoại: 0905743045

               Email :   pqquykt@gmail.com    

                            phamquangquy.tph-kontum@chinhphu.vn

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
0
5
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
4
4
0
Tìm kiếm