Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 251 - đường Trần Hưng Đạo - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

2. Điện thoại: 02603862442

3. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum:

II. Vị trí, vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố KonTum

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố KonTum là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị thành phố, do Đảng bộ thành phố lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của các dân tộc thành phố để cùng với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trên địa bàn thành phố KonTum.

III. Nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố KonTum

1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tuyên truyền vận động và động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ; tạo sự đồng thuận cao theo phương châm: Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức theo quy định của pháp luật. Hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu làm đại biểu HĐND và Hội thẩm nhân dân của HĐND và Tòa án nhân dân thành phố. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

3. Tham gia xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân nhân các dân tộc thành phố với nhân dân các địa phương trong tỉnh và cả nước, trong khu vực và trên thế giới.

4. Vận động nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố, đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam thành phố.

VI. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Ông Hà Đường.

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Số điện thoại di động: 0935.574.779.

               - Email: hduongtpkontum@gmail.com.

2. Bà Đinh Thị Hòa - Thành ủy viên

- Chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Điện thoại di động: 0983.912.479

- Cơ quan: 02603914968

- Email: 

3. Ông Ngô Văn Khoa

- Chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Điện thoại di động: 0982171579

- Cơ quan: 02603914966

- Email: khoa.ngo78@yahoo.com

4. Ông Trần Thị Chiến

- Chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Điện thoại di động: 01686126652

- Cơ quan: 02603958489

- Email: chienubmttpkontum@gmail.com

 

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
1
3
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
5
3
4
Tìm kiếm