Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

 


Địa chỉ cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 02603.862.431.

Fax:  02603.866.141.

Email: ubndtp-kontum@chinhphu.vn.

 

I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM: 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách thành phố; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM NHIỆM KỲ 2016-2021:

 

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM:

 1

 Ông: Nguyễn Văn Điệu - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

  Số điện thoại:

 0913.418.103

 Email:

 nguyenvandieu1969@yahoo.com.vn

2

Ông: Nguyễn Xuân Ninh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 Số điện thoại:

0905.025.995

 Email:

xuanninh74@gmail.com

3

Ông: Nguyễn Thanh Mân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 Số điện thoại:

038.886.7777

 Email:

thanhmanhu@yahoo.com.vn

II

CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM:

 Ông: Nguyễn Hồng Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

 0913.446.307

 Email:

 

5

Ông: Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

0982.019.675

 Email:

 

 Bà: Bành Thị Hiền -  Thành ủy viên, Chánh văn phòng HĐND-UBND, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

 0983.513.689

 Email:

 hienthu1121@gmail.com

7

Bà: Đinh Thị Hòa - Thành ủy viên, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

 0983.912.479

 Email:

 thihoakontum@gmail.com

8

Bà: Dương Thị Hạnh - Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

0905.036.779

 Email:

duongthihanh-kontum@chinhphu.vn

9

Ông: Nguyễn Văn Quế - Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

0972.749.443

 Email:

nguyenvanquekt73@gmail.com

10

Ông: Trần Việt Hùng - Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

  0905.156.679.

 Email:

 tranviethung@kontumcity.edu.vn.

11

Bà: Phan Thị Thu Hà – Thành ủy viên, Trưởng phòng VH-TT, Ủy viên UBND thành phố

 Số điện thoại:

 0935.925.799

 Email:

 phanthuha1378@gmail.com

phanthithuha-kontum@chinhphu.vn

12

Bà: Sô Linh Mai - Thành ủy viên, Ủy viên UBND thành phố

 Số điện thoại:

 0968.983.393

 Email:

 solinhmaitpktpdt@gmail.com

13

Ông: Nguyễn Quốc Vương- Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, Ủy viên UBND thành phố.

 Số điện thoại:

 0905.317.725

 Email:

 nqvuong_kt@yahoo.com.vn

14 

 Ông: Phạm Văn Khánh- Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy viên UBND thành phố.

 Điện thoại

 0983.578.782

 Email:

  pvkhanh1976@gmail.com

 

15

Ông: Phạm Văn Nghĩa - Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên UBND thành phố

 Số điện thoại:

 0986.395.629

 Email:

 pvnghia77@gmail.com

16

Ông: Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên UBND thành phố

 Số điện thoại:

 0976.489.777

 Email:

  hoanganhtuan-kontum@chinhphu.vn/

  kontum72@gmail.com

17

Ông: Huỳnh Văn - Trưởng phòng Y tế, Ủy viên UBND thành phố

 Số điện thoại:

0905.614.564

 Email:

 ytethanhpho@gmail.com

 

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
3
9
5
3
1
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
4
6
9
Tìm kiếm