Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM

 

Địa chỉ cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố KonTum, tỉnh KonTum.

Điện thoại: 0603.862.431

Fax:  0603.866.141

Email: ubndtp-kontum@chinhphu.vn

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

I. Trong lĩnh vực kinh tế:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, phường xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, phường.

II. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, phường;

5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

III. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, phường;

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

IV. Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải:

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn;

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

V. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch:

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn thành phố;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

VI. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao:

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

VII. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

VIII. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ thành phố; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

IX. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

X. Trong việc thi hành pháp luật:

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố;

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra Nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

XI. Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính:

1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố;

5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

XII. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để trình cấp trên phê duyệt;

2. Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thành phố trên cơ sở quy hoạch chung, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn;

3. Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của Chính phủ; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý, kiểm tra đối với việc sử dụng các công trình công cộng được giao trên địa bàn; việc xây dựng trường phổ thông quốc lập các cấp; việc xây dựng và sử dụng các công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, nội thành, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị ở địa phương;

5. Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tin, thể dục thể thao của thành phố; bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do thành phố quản lý.

 

 

CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(NHIỆM KỲ 2016 -2021)

 

 

 

 

 

 

1

Ông Nguyễn Văn Điệu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

 Số điện thoại:

0913.418.103

 Email:

nguyenvandieu1969@yahoo.com.vn

2

Ông Nguyễn Xuân Ninh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 Số điện thoại:

0905.025.995

 Email:

xuanninh74@gmail.com

3

Ông Nguyễn Thanh Mân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 Số điện thoại:

0168.886.7777

 Email:

thanhmanhu@yahoo.com.vn

4

Bà Bành Thị Hiền   -  Chánh văn phòng HĐND-UBND thành phố

 Số điện thoại:

0983.513.689

 Email:

hienthu1121@gmail.com

5

Ông Nguyễn Hồng Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

6

Ông Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố

 Số điện thoại:

0982.019.675

 Email:

 

7

Bà Đinh Thị Hòa - Thành ủy viên, Trưởng phòng VHTT thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

8

Bà Dương Thị Hạnh - Thành ủy viên, Trưởng phòng TC-KH thành phố

 Số điện thoại:

0905.036.779

 Email:

 

9

Ông Nguyễn Văn Quế - Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố

 Số điện thoại:

0603.867.430

 Email:

 

 

 

 

 

 Email:

 

10

Ông Hà Đường - Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

11

Ông Trần Việt Hùng - Thành ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

12

Bà Phan Thị Thu Hà - Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

13

Bà Sô Linh Mai - Thành ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

14

Ông Phạm Văn Nghĩa - Trưởng phòng Tư pháp thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

15

Ông Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng TNMT thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

16

Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng LĐ-TB&XH thành phố

 Số điện thoại:

 

 Email:

 

17

Ông Huỳnh Văn - Trưởng phòng Y tế thành phố

 Số điện thoại:

0905.614.564

 Email:

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
2
8
1
2
5
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
5
4
2
Tìm kiếm