Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Thông báo Thứ Ba, 23/08/2011, 15:20

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum, năm học 2011

 

UBND TP KON TUM
                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________
                                                     ______________________
 
                                                      
              Số: 139 /TB-HĐTD            
                                                     TP. Kon Tum, ngày 23 tháng 8  năm 2011

  
                  
THÔNG BÁO
V/v tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và
đào tạo thành phố Kon Tum năm học 2011
___________________________
 
          Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND thành phố Kon Tum về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2011;
          Căn cứ Công văn số 742/SGD&ĐT-SNV ngày 13/7/2011 của Liên ngành Sở GD&ĐT – Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum năm học 2011-2012; Công văn số 994/SGD&ĐT-SNV ngày 16/7/2010 của Liên ngành Sở GD&ĐT – Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum năm học 2010-2011;
          Căn cứ Công văn số 1140/SNV-CCVC ngày 3/8/2011 của Sở Nội vụ Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2011;
          Hội đồng tuyển dụng viên chức Thành phố thông báo thi tuyển, xét tuyển các ngạch viên chức ngành GD&ĐT thành phố Kon Tum năm học 2011-2012 như sau:
          I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
          Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 52 chỉ tiêu gồm:
          1. Giáo viên: Tổng số 13 chỉ tiêu, gồm:
          1.1. Giáo viên Mầm non: 06 chỉ tiêu;
          1.2. Giáo viên Tiểu học: 07 chỉ tiêu (Sư phạm Tiểu học 05, Anh văn 02).
          2. Nhân viên: Tổng số 39 chỉ tiêu, gồm:
          - Văn thư: 07 chỉ tiêu;
          - Thư viện: 17 chỉ tiêu;
          - Y tế: 15 chỉ tiêu.
          II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Điều kiện chung:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.
- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc bị đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Về trình độ:
2.1. Đối với giáo viên Mầm non: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.
2.2. Đối với giáo viên Tiểu học: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tiểu học trở lên.
2.3. Đối với giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Tiếng Anh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của ngành.
2.4. Đối với nhân viên: Có bằng tốt nghiệp chuyên môn từ trung cấp trở lên và các chứng chỉ khác phù hợp với ngạch dự tuyển. Cụ thể:
2.4.1. Ngạch Văn thư – Lưu trữ viên trung cấp:
- Tốt nghiệp Trung cấp văn thư – lưu trữ trở lên
- Có chứng chỉ A tin học trở lên.
2.4.2. Ngạch Thư viện viên trung cấp:
- Tốt nghiệp Trung cấp thư viện trở lên
- Có chứng chỉ A tin học trở lên.
2.4.3. Ngạch nhân viên Y tế học đường: Có trình độ Trung cấp Y, Trung cấp điều dưỡng trở lên.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG.
          1. Hình thức tuyển dụng:
          1.1. Đối với giáo viên: Thi tuyển.
          - Nội dung thi: Gồm có hai phần: thực hành và phỏng vấn.
          + Phần thi thực hành gồm: Soạn giáo án, giảng dạy trên lớp về kiến thức chuyên môn trong phạm vi được đào tạo, phù hợp với ngạch dự tuyển.
          + Phần thi phỏng vấn: Thái độ, động cơ của thí sinh khi lựa chọn vị trí tuyển dụng; hiểu biết về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, khả năng ứng xử và giải quyết tình huống tại trường, tại lớp và các mối quan hệ phối hợp trong công tác đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên trong trường và phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh.
          - Thời gian thi:
          + Phần thi thực hành:
          . Thời gian soạn giáo án: 60 phút;
          . Thời gian thực hành giảng dạy trên lớp theo từng bậc học:
              Bậc Mầm non: 30 phút/thí sinh;
              Bậc Tiểu học: 35 phút/thí sinh.
          + Phần thi phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị: 30 phút; thời gian phỏng vấn 15 phút/thí sinh.
          - Cách tính điểm:
          + Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
          + Điểm phần thi thực hành được tính trên cơ sở lấy điểm giảng dạy trên lớp (theo thang điểm 100) nhân hệ số 2 cộng với điểm soạn giáo án (thang điểm 100) và được tổng số điểm chia cho 3.
          + Điểm phần thực hành tính hệ số 3, điểm phỏng vấn tính hệ số 1.
          Tổng số điểm thi của thí sinh = Điểm thực hành x 3 + Điểm phỏng vấn x 1 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Thí sinh A, là người dân tộc thiểu số, điểm giảng dạy trên lớp đạt 65, điểm soạn giáo án đạt 80, điểm phỏng vấn đạt 75.
Số điểm từng phần thi của thí sinh này là:
+ Phần thực hành: ( 65 x 2 + 80 ) : 3 = 70 điểm
+ Phần phỏng vấn: 75 điểm.
Tổng số điểm thi của thí sinh này là: 70 x 3 (điểm thực hành) + 75 (điểm phỏng vấn) + 30 (ưu tiên người dân tộc thiểu số ) = 315 điểm.  
- Cách xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải tham dự đủ phần thi thực hành và phần thi phỏng vấn theo quy định, có số điểm của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển.
          1.2. Đối với nhân viên: Xét tuyển.
          Người trúng tuyển trong thời gian xét tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng và có kết quả học tập trung bình toàn khóa (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, sau đó cộng với điểm ưu tiên theo quy định, tính từ người có điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
          Việc thi tuyển và xét tuyển phải thông qua Hội đồng tuyển dụng theo đúng quy định. 
          2. Quy định ưu tiên trong tuyển dụng.
          2.1. Cộng 30 điểm vào kết quả tuyển dụng đối với các đối tượng sau:
          Người dân tộc thiểu số; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con của người hoạt động cách mạng (từ 18/8/1945 về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.
          2.2. Cộng 20 điểm vào kết quả tuyển dụng đối với những người có học vị Tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp nhu cầu tuyển dụng.
          2.3. Cộng 10 điểm vào kết quả tuyển dụng đối với các đối tượng sau:
          Những người có học vị thạc sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên.
          2.4 Trường hợp nhiều người có tiêu chuẩn, điều kiện và điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào thứ tự sau đây để xác định người trúng tuyển:
          - Có trình độ đào tạo cao hơn (Ưu tiên: chính quy, tại chức, loại hình còn lại);
- Có kết quả học tập trung bình toàn khóa cao hơn;
- Trong thời gian học tập ở trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã có thành tích xuất sắc được khen thưởng (Bằng khen, giấy khen, ...)
- Đã từng là thành viên đội tuyển tham gia dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở cấp THPT.
          IV. KẾ HOẠCH THU NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN, THI TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG:
1. Hồ sơ dự tuyển:
          - Hồ sơ dự tuyển thống nhất phát hành tại Sở Nội vụ Kon Tum (172 Bà Triệu, thành phố Kon Tum)
- Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ.
2. Thời điểm thu nhận hồ sơ:
- Thời điểm thu nhận hồ sơ: Từ ngày 23/8/2011 đến hết ngày 07/9/2011 (sáng từ 7h30 đến 10h30, chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
- Lệ phí thi tuyển: 100.000 đồng/thí sinh.
- Địa điểm thu hồ sơ:
Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum, số 94 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum; số điện thoại 0603 911 083
3. Thời gian tổ chức thi tuyển và xét tuyển: Từ ngày 12/9/2011 đến ngày    17/09/2011.
Hội đồng tuyển dụng sẽ Thông báo nội dung thi, thời gian, địa điểm thi tuyển giáo viên cụ thể trước ngày 09/09/2011.
4. Công bố kết quả tuyển dụng, phân công nhiệm vụ cho người trúng tuyển, ký hợp đồng làm việc lần đầu sau khi có kết quả phê duyệt của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
 

Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh (B/c);
- TT. Thành uỷ (B/c);
- Sở Nội vụ (B/c);
- Sở GD&ĐT (B/c);
- Phòng Nội vụ TP (T/h);
- Phòng GD&ĐT TP (T/h);
- Đài TT-TH Thành phố (Đưa tin);
- Lưu: VT, HĐTD.
 
                                                      TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                          (đã ký)
                                                     CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
                                                                    Phan Văn Thế

                                                         
 

Số lượt người xem: 14995 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
6
8
5
3
8
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
2
3
5
Tìm kiếm