Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thời sự chính trị Thứ Sáu, 02/11/2018, 08:15

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực, các Ban HĐND thành phố với xã, phường

Thường trực HĐND thành phố Kon Tum và các Ban HĐND thành phố vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ 3 với HĐND các xã, phường.
Về dự có ông Nguyễn Văn Điệu - phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Ông Lê Phương Nguyên - phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và ông A Đăng - phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

           Hội nghị thông qua báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về quyết định phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm; Phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm thuộc thẩm quyền cấp huyện; Báo cáo của UBND thành phố về phân bổ và quyết toán ngân sách hàng năm; xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm; Công tác thẩm tra của Ban Kinh tế -xã hội thành phố về phương án phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương hàng năm và việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Quang cảnh hội nghị

          Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Thời gian qua, việc xem xét, quyết định về dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương của HĐND thành phố Kon Tum cơ bản đảm bảo các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các tiêu chí, định mức phân bổ của tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, vấn đề sử dụng hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từ các năm trước đến nay chưa dứt điểm nên việc quyết định về dự toán, phương án phân bổ dự toán của HĐND thành phố còn một số bất cập về định mức chi thường xuyên, chưa bám sát tiêu chuẩn định mức UBND tỉnh quy định. Việc phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm của HĐND thành phố cơ bản đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, vệ sinh môi trường….

          Tại Hội nghị, các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm về phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm thuộc thẩm quyền cấp xã.

          Hội nghị còn phổ biến Nghị định số 120 ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77 ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; hướng dẫn số 136 của Chính phủ về thi hành một số điều Luật đầu tư công; hướng dẫn 161 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020./.

Minh Phượng


Số lượt người xem: 52 Bản inQuay lại

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
2
0
6
8
8
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
8
6
4
Tìm kiếm