Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

I.THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan: 680 Trần phú – TP Kon Tum

2. Điện thoại: 060.3863046

           3. Email: bantuyengiaothanhuykontum@gmail.com

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 * Chức năng:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

* Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất:

+ Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xẩy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

+ Xây dựng các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

+ Đánh gia hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

+ Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

+ Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

+ Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong lĩnh vực tuyên giáo.

+ Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các TCCSĐ trực thuộc.

+ Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng do địa phương quản lý.

+ Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

- Thẩm định:

Thẩm định đề án của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể của thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

+ Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chính trị chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

+ Giúp Thành ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên ở các trường học trên địa bàn thành phố.

+ Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

- Được triệu tập Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm; Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo; tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị nội dung những cuộc họp liên quan về công tác tuyên giáo. Được mời dự họp Ban chấp hành mở rộng về công tác tuyên giáo.

- Được cử cán bộ dự họp, liên hệ công tác với cấp uỷ cấp dưới; các ngành; tổ chức xã hội; đoàn thể; tham dự các hội nghị thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo. Được yêu cầu cung cấp tài liệu thông tin và tài liệu cần thiết liên quan đến chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

5. Cơ cấu tổ chức:

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tinh gọn đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Biên chế 05 đồng chí (01 trưởng ban, 01 phó ban, 03 chuyên viên; làm việc theo chế độ thủ trưởng).

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

 1. Bà  Lê Thị Bích Thảo

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng ban

- Số điện thoại: 0905.615.659

- Email: bichthaodn2011@gmail.com

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

–  Chức vụ  : Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 0988982277

- Email:  ntnlan.tp@kontum.gov.vn

ngoclanbtgkt@gmail.com

  3. Ông : Phan Hiếu

  - Chức vụ : Phó Trưởng ban

  - Điện thoại: 0986.110.252

  - Email: phieu-thangloi@kontum.gov.vn

   hieudatabase999@gmail.com

 

 

 


 

 

 
 
 
 
DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 731

Tổng lượng truy cập: 55.422.673