Thứ 3, Ngày 05/03/2024 -

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KON TUM

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Tên: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Kon Tum;

2Địa chỉ: 680 (số cũ 03A) Trần phú, thành phố Kon Tum.

3. Số điện thoại: 0260.3917601.

4. Email:uybankiemtrathanhuykt@gmail.com.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

1.  Ông: Lê Văn Khanh

- Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

- Số điện thoại di động: 0905.534.599

- Số điện thoại bàn:0260.3863047

                - Địa chỉ mail: levankhanh.tpkt@gmail.com

2. Ông Phạm Việt Hải 

- Chức vụ : TUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

- Số điện thoại di động : 0906.579.557

- Số điện thoại bàn:0260.3917600

- Email : phamviethai79@yahoo.com.vn

3. Bà Phan Thị Thanh Hằng

- Chức vụ : Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

- Số điện thoại di động: 0777.589.144

- Số điện thoại bàn: 0260.3866067

- Địa chỉ mail: hangubkt72@gmail.com

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 385

Tổng lượng truy cập: 55.434.266