Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

  PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ

 

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, thành phố KonTum, tỉnh KonTum.

- Điện thoại; Fax: 02603.867.736.

- Email: ptckh.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : phongtckh.tph-kontum@chinhphu.vn 

I.  Chức năng,  nhiệm vụ:

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  thành phố thuộc tỉnh Kon Tum, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

II . Lãnh đạo đơn vị:

1. Bà : Bành Thị Hiền

- Chức vụ : Thành ủy viên, Trưởng Phòng 

- Email: bthien.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : hienthu1121@gmail.com

- Số điện thoại: 0983.513.689

2. Bà: Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ : Phó Trưởng Phòng 

- Email: nthuong.tp@kontum.gov.vn

- Số điện thoại: 0903560766

3.  Bà: Trương Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng 

- Điện thoại: 0906.492.775.

 

 

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 331

Tổng lượng truy cập: 51.682.030

Phiên bản đang chạy thử nghiệm