Chủ nhật, Ngày 01/10/2023 -

PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ                                         

Email : pnv.tp@kontum.gov.vn

I. Vị trí và chức năng

- Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

- Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

- Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể:

- Trưởng phòng Nội vụ thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng;

- Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Kon Tum giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Kon Tum do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quyết định theo quy định.

  IV. Thông tin lãnh đạo

1. Ông : Phan Kim Bút

Chức vụ : Trưởng phòng

Số điện thoại : 0905387555

Email : pkbut.tp@kontum.gov.vn

Hoặc : pkimbut@gmail.com

2. Bà : Chu Thị Như Quỳnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0935.921.377

- Email: ctnquynh.tp@kontum.gov.vn

hoặc chuthinhuquynh@gmail.com:

3. Ông : Lê Văn Thiên

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0973.313.848

- Email: lvthien.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : thienvan2002@gmail.com

 

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 1.059

Tổng lượng truy cập: 53.462.681