Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố

I . Thông tin đơn vị 

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 10 đường Nguyễn Trãi, phường thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 060.3590406

- Email: ptnmt.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : ptnmt.thanhpho@kontum.gov.vn

II . Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố được quy định chung tại Điều 4, Điều 5, Chương II, Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, ngày 28/8/2018 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên & Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên & Môi trường thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và quy định cụ thể tại Điều 1,  Điều 2, Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND, ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố, cụ thể : 

* Vị trí chức năng 

1 . Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm : đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

2 . Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND thành phố Kon Tum; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum.

* Nhiệm vụ và quyền hạn : 

1 . Trình UBND thành phố Kon Tum ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2 . Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi, thi hành háp luật về tài nguyên và môi trường.

3 . Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Kon Tum và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Giúp UBND thành phố thực hiện thống kê đất đai; kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

4 . Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và taifsanr khác gắn liền với đất cho các đối tượng thộc thẩm quyền của UBND thành phố.

5 . Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của thành phố Kon Tum.

6 . Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp chủ tịch UBND thành phố Kon Tum giải quyết trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng.

7 . Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường,  đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, du lịch trên địa bàn; thu thập quản lý, lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8 . Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

9 . Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lâp giếng.

10 . Tổ chức ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

11 . Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải và nguồn nước theo thẩm quyền.

12 . Giúp UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền cho thê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoán sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

13 . Giúp UBND thành phố thực hiện các biện pháp về khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

14 . Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

15 . Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, nước, khoáng sản.

16 . Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố Kon Tum.

17 . Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường.

18 . Giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia tổ chức, quản lý va hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, phường trên địa bàn.

19 . Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc BND cấp xã, phường trên địa bàn.

20 . Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố on Tum và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

21 . Quản lý, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định, và phân công của UBND thành phố.

22 . Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định.

23 . Giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định.

24 . Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III . Thông tin về lãnh đạo:

 1. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ : Trưởng phòng

- SĐT : 0905557786

- Email : 

2. Ông Dương Văn Tuyn  

-  Chức vụ : Phó Trưởng phòng

   - Điện thoại : 098946747

  - Email : duongvantuyn@gmail.com

3. Bà Phạm Thị Bích Phượng

- Chức vụ : Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 090592227

- Email : ptbphuong.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : phambichphuongtnmt@gmail.com

4. Ông Võ Thanh Tuấn

             - Chức vụ : Phó Trưởng phòng     

- Điện thoại: 0905.367.687

- Email : vttuan.tp@kontum.gov.vn

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 591

Tổng lượng truy cập: 55.327.550