Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

BAN QUẢN LÝ CHỢ THÀNH PHỐ
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 BAN QUẢN LÝ CHƠ THÀNH PHỐ

 

I. Thông tin về đơn vị:

Địa chỉ: 130 - Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

Điện Thoại : (0260) 3865114 - Fax: (060) 3865114

Emaỉl: bqlc.tp@kontum.gov.vn

Hoặc : vtbqlcho.tp@kontum.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ:

- BQL chợ là sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước.

- BQL chợ thành phố Kon Tum có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ và có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định:

a. Phê duyệt Phương án sử dụng địa điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ.

b. Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.

c. Phê duyệt nội quy chợ.

d. Phê duyệt Phương án bảo đảm Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

đ. Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.

2. Tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo phương án đã được duyệt.

4. Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ. Lập thủ tục đề nghị cấp có thấm quyền xử lý những trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền của Ban quản lý chợ.

5. Phối hợp với Chính quyền, Công an địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phâm, chống gian lận thương mại trong phạm vi chợ.

6. Tố chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định sổ lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống...và hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.

7. Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng địa điêm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với Chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thế tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ; tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.

8. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

9. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn cùng cấp theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

III. Thông tin lãnh đạo

1. Ông: Phan Thế Vinh

- Chức vụ: Trưởng Ban quản lý chợ

- Số điện thoại: 0988.415.319

- Email: ptvinh.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : vinhdanvan@gmail.com.

2. Phó Trưởng ban: Lê Danh Dũng

 Di động : 0979.127.268

- Email: lddung.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : ledanhdung79@gmail.com

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570