Thứ 4, Ngày 06/12/2023 -

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ KON TUM

    - Địa chỉ: đường Quy Hoạch sau Quảng Trường 16/3 thành phố Kon Tum.

    - Điện thoại: (060)3.862228                 Fax: (060)6.250209

    - Email: pvhtt.tp@kontum.gov.vn

             I. Chức năng, nhiệm vụ: 
Phòng VH&TT thành phố Kon Tum là cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Kon Tum có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị; phát thanh; báo chí; xuất bản.  
           II. Thông tin về lãnh đạo:
           1. Bà: Phan Thị Thu Hà 

           - Chức danh: Trưởng phòng

           - Điện thoại: 0935.925.799

           - E mail: pttha.tp@kontum.gov.vn
            - Hoặc : phanthithuha-kontum@chinhphu.vn
           2. Bà :  Phan Thị Lan
           - Chức danh: Phó trưởng phòng
           - Điện thoại: 0905.859.788
           - Email : ptlan.tp@kontum.gov.vn

 

 

 

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Đang truy cập: 915

Tổng lượng truy cập: 54.384.000