Thứ 5, Ngày 22/02/2024 -

PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ KON TUM

I . Thông tin đơn vị : 

Địa chỉ : Số 475, đường Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum.

Số điện thoại : 02603917449

Email : pdt.tp@kontum.gov.vn

Hoặc : phongdantoctpkt@gmail.com

II. Vị trí, chức năng.

1. Phòng Dân tộc thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Phòng Dân tộc thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, đề án dài hạn, 05 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc;

b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn thành phố Kon Tum.

4. Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của thành phố Kon Tum theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Kon Tum và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Dân tộc thành phố Kon Tum theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum giao.

IV. Thông tin lãnh đạo đơn vị: 

1. Ông : Nguyễn Thanh Phúc

 - Chức vụ : Thành ủy viên, Trưởng phòng 

 - Số điện thoại: 0905.339.504

 - Email: ntphuc.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : nguyenthanhphuc853@gmail.com

2. Ông: Trần Diệp Duy

            - Chức vụ: Phó Trưởng phòng

            - Số điện thoại di động: 0935.626.201

            - Email: pgnam-ngomay@kontum.gov.vn

             - Hoặc : diepduykontu2@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 285

Tổng lượng truy cập: 55.334.850