Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 Địa chỉ :  Số 234 Duy Tân, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

Điện thoại: 0603 915516; Fax: 0603 915516

Email :  ttptqt.tp@kontum.gov.vn

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

          I. Vị trí pháp lý:

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Kon Tum. Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được Nhà nước cấp vốn ban đầu; được vay vốn; được mở tài khoản Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

II. Chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ; phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi; đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.


III. Nhiệm vụ:

1- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi của Ủy ban nhân dân thành phố;

2- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục- đào tạo- dạy nghề; Y- Tế; Văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của thành phố, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố;

3- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

4- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

 5- Tổ chức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.

6 - Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã được nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo qui định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003 thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

7 - Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo qui định của pháp luật;

8 - Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

9 - Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức cá nhân theo yêu cầu;

10 - Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;  

IV: Quyền hạn:

1- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

2- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

3- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

4- Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I.Cơ cấu tổ chức:

1- Tổ chức

Trung tâm được tổ chức, hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm điều hành và quyết định mọi hoạt động của đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Trung tâm có Giám đốc và   02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc Trung tâm. Các Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm .

2- Cơ cấu 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum gồm có 03 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Hành chính tổng hợp;

- Bộ phận Khai thác và quản lý quỹ đất;

- Bộ phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Giám đốc Trung tâm hợp đồng cán bộ và tổ chức các bộ phận cho phù hợp.

II. Biên chế của Trung tâm do Giám đốc quyết định, căn cứ nhu cầu và nhiệm vụ cụ thể khả năng tài chính của đơn vị .

Việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động của Trung tâm được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về phân công, phân cấp quản lý cán bộ công chức viên chức và quản lý người lao động.

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

I. Đối với UBND thành phố:

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị trực thuộc, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum.

II. Đối với các cấp, các ngành của thành phố, tỉnh:

 Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị được các cấp, các ngành tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, khảo sát và thiết lập các cơ sở pháp lý để thu hồi; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đưa vào quản lý quỹ đất của thành phố, nhằm phục vụ đầu tư; ngược lại Trung tâm có trách nhiệm cung cấp kịp thời hoặc kịp thời phối hợp với các cấp, các ngành để tổ chức triển khai sự chỉ đạo của UBND thành phố, Trung tâm thường xuyên duy trì mối quan hệ làm việc với các phòng, ban, Sở, ngành liên quan để chuẩn bị tốt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

III: Đối với các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương.

Trung tâm phối hợp và triển khai các mặt công tác theo quy định hiện hành nhằm thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát, thu thập tư liệu, cơ sở pháp lý để thực hiện việc thu hồi giao đất; tham gia triển khai việc bồi thường, giải tỏa, di dời tái định cư theo qui định hiện hành

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO 

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn

   - Chức vụ: Giám đốc

  - Số điện thoại: 0979447979

   - Email : nnsondakbla@gmail.com

2. Ông Trần Văn Cường

 - Chức vụ : Phó giám đốc

- Số điện thoại: 0983.343.745

- Email:  tvcuong.tp@kontum.gov.vn

              cuongpdtkt@gmail.com

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 225

Tổng lượng truy cập: 55.417.364