Thứ 7, Ngày 02/03/2024 -

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở quan: Khối Mặt Trận và các đoàn thể Thành phố Kon Tum (251 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum).

2. Điện thoại: 060.3864.376.

3. Email: hoipntpkt@gmail.com

4. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

- Đại diện, bào vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh — quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vừng.

- Vận động, hồ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường,

- Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển.

- Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và Hòa Bình.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch.

III. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

              1. Bà : Huỳnh Thị Kim 

              - Chức vụ : Thành ủy viên, Chủ tịch Hội

              - Số điện thoại : 0935.906.799

              - Email : huynhminhkim72@gmail.com

2. Bà : Nguyễn Thị Hiệp 

- Chức vụ :  Phó chủ tịch

- Điện thoại : 0983.455.047

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 162

Tổng lượng truy cập: 55.410.737