Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ
Ngày đăng: 01/01/2010  00:00
Mặc định Cỡ chữ

 

 

 HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

I. Thông tin đơn vị:

Địa chỉ trụ sở cơ quan: 251 Trần Hưng Đạo - thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0603863431

Email: hoicuuchienbinhtpkt@vahoo.com

 II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Hội CCB Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 2. Nhiệm vụ của Hội:

- Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên CCB, cựu chiến binh và hội CCB.

 - Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và CCB rèn luỵện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiến thức về kinh tế- văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, tham gia tổ chức CLB, ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

 - Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và CCB, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

 - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB, tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật, tư vân, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.

 - Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

 - Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước.

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Ông Vũ Duy Tiến 

- Chức vụ : Chủ tịch Hội CCB thành phố

- Điện thoại : 0983651259

- Email: 

2. Ông Đỗ Trung Khoa

- Chức vụ : Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố

- Điện thoại: 0935623045

- Email :  

3. Ông Nay Phen 

- Điện thoại : 0935803382

- Email : 

 

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 644

Tổng lượng truy cập: 55.327.705