Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 -

THÀNH ĐOÀN KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 

THÀNH ĐOÀN KON TUM

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 251 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum.

2. Điện thoại: 02603.862419.

3. Email: dtncshcm.tp@kontum.gov.vn 

                 bchthanhdoankontum@gmail.com.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-  Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, Ủy Ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình công tác Đoàn - Hội. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan liên quan làm tốt công tác thanh niên; tích cực xây dựng, phát triển các TCCS Đoàn, Hội, Đội trực thuộc.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Cơ cấu tổ chức:

* Tổng số cán bộ: 08 đồng chí.

 - Nam: 04                          - Nữ: 04

 - Biên chế: 04                    - Hợp đồng: 04

* Thông tin về các TCCS Đoàn, Hội, Đội trực thuộc:

- Tổng số TCCS Đoàn trực thuộc: 49 (TCCS Đoàn khối HCSN - LLVT - Doanh nghiệp: 21; Đoàn phường: 10; Đoàn xã: 11; Đoàn trường học: 07).

- Tổng số TCCS Hội trực thuộc: 28 (TCCS Hội xã, phường: 21; trường học: 07).

- Tổng số Liên Đội trực thuộc: 54 (THCS: 20; Tiểu học: 34).

 III. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Bà : Đỗ thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Kon Tum.

- Điện thoại: 0905.028492

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 170

Tổng lượng truy cập: 55.415.791