Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 -

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ KON TUM

 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN:

1. Địa chỉ cơ quan:

         Số 251, Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

2. Điện thoại: Văn phòng: 02603.862.217.

3. Địa chỉ Email: congdoantpkontum@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Đại diện cho CBCC, VC, LĐ cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tham gia thanh tra,  kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Công đoàn các cấp; chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng và Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình. Tham gia với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện; hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn.

3. Cơ cấu tổ chức:

Có 05 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách. Trong đó: 01 đ/c Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, 02 đ/c Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, 01 đ/c Chuyên viên phụ trách Văn phòng, 01 đ/c Kế toán (Cán bộ hợp đồng).

LĐLĐ thành phố Kon Tum có 162 công đoàn trực thuộc. Trong đó, 31 CĐCS hành chính, sự nghiệp; 85 CĐCS trường học (11 CĐCS sự nghiệp ngoài công lập); 21 CĐCS cơ quan xã, phường; 02 CĐCS thuộc khu vực DNNN; 21 CĐCS thuộc khu vực DNNNN và 02 nghiệp đoàn.

Tổng số CNVCLĐ: 5.053 người (Nữ: 3.293, DTTS: 403, đảng viên: 2.121, CNVCLĐ khu vực ngoài Nhà nước: 1.150). Đoàn viên Công đoàn: 4.699 người (Nữ: 3.211, DTTS: 391, đảng viên: 2.111, đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước: 898); Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trên đại học: 47 người, đại học: 2.429 người, cao đẳng: 652 người, trung cấp: 856 người, sơ cấp: 147 người, công nhân kỹ thuật: 314 người, chưa qua đào tạo: 608 người; Trình độ Lý luận chính trị: cao cấp: 122 người, trung cấp: 560 người, sơ cấp: 837 người.

III. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN: 

               1. Ông: Phạm Văn Khánh

            - Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLD

            - Số điện thoại: 0983.578.782

            - Email: phamvankhanh-kontum@chinhphu.vn

         

 

 

 

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 192

Tổng lượng truy cập: 55.415.771