Thứ sáu, Ngày 01/03/2024 -

Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội
Ngày đăng: 16/05/2019  15:58
Mặc định Cỡ chữ

I. Thông tin đơn vị:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan:

- Địa chỉ hiện tại: 96 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

          - Theo sự sắp xếp của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, trong thời gian tới, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Kon Tum chuyển về địa điểm mới, địa chỉ:    số 475 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

2. Điện thoại: 02603.912920; 02603.915034

3. Hộp thư công vụ: phongldtbxh.tph-kontum@chinhphu.vn 

Email:  phonglaodongkontum@gmail.com 

Hoặc : pldtbxh.tp@kontum.gov.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

5. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Lao động – TB&XH có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 03 chuyên viên.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ các mặt công tác, hoạt động của đơn vị.

- Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

- Các chuyên viên và lao động hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị

1. Ông: Nguyễn Văn Vỹ 

  -  Chức vụ : Trưởng phòng

  - Số điện thoại : 0905.498.257

  - Email : nvvy.tp@kontum.gov.vn

                nguyenvanvykt@gmail.com

2. Ông Nguyễn Bảo Thịnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0946145028

- Email :  nbthinh.tp@kontum.gov.vn

               nguyenbaothinh.kt@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng phòng

- Điện thoại : 0914223228

Email :   dtyen.tp@kontum.gov.vn

              doyen.daithanhpho@gmail.com

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, HƯỚNG ĐI MỚI

Đang truy cập: 122

Tổng lượng truy cập: 55.402.246