Thứ 3, Ngày 23/07/2024 -

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

 

I. Thông tin đơn vị:

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan: số 680 Trần Phú, thành phố Kon Tum.

2. Đin thoại: 060.386.3045.

3. Email:btcthanhuy@gmail.com

4. Chc năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: t chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tố chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.

4.2. Nhiêm v:

* Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy v công tác t chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Thành ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn th chính trị - xã hội thành phố theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thành uỷ.

* Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tố chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; các cơ quan đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

- Nghiệp vụ công tác tố chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tô chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy.

- Công tác phát trin đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

* Thm định, thm tra:

- Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, Uỷ ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy trước khi trình Ban Thường vụ, Thành ủy.

- Thẩm định và trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng.

- Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của thành phố.

* Phối hp:

- Với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cấp ủy, tố chức đảng trực thuộc Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng về t chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Với Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ th hóa các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

 

- Với các các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn xây dựng và kim tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, t chức bộ máy của các Cấp ủy trực thuộc Thành uỷ, uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thế chính trị - xã hội xã, phường.

* Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

- Cụ th hóa và triến khai các văn bản của cấp trên, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy v công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Uỷ ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các đoàn thê thế chính trị - xã hội thành phố. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ, Thành ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện công tác thống kê về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thế của thành phố.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thành ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

5. Cơ cấu t chức:

5.1. Lãnh đạo: Lãnh đạo Ban T chức Thành ủy gồm 01 Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban (trong đó có 01 Phó trưởng ban kiêm nhiệm là Trưởng phòng Nội vụ thành phố).

5.2. Chuyên viên làm công tác tham mưu: 06 cán bộ, công chức (trong đó có 03 cán bộ hợp đồng).

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Ông: Nguyễn Xuân Ninh

- Chức vụ : UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức

- Số điện thoại: 0905.025.995

- Email : nxninh.tp@kontum.gov.vn

              xuanninh74@gmail.com

2. Ông : Nguyễn Văn Quế

- Chức vụ : Thành ủy viên, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy

- Điện thoại: 02603.500.170

- Email: nvque.tp@kontum.gov.vn

             nguyenvanquekt73@gmail.com

3. Bà Nguyễn Thị Châu Linh

- Chức vụ : Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy

- Điện thoại : 0985.979.256

- Email : nguyenthichaulinh@kontum.gov.vn

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570