Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ
 

 VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở: 680 Trần Phú, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Điện Thoại: 02603.912219 - 02603.861906, số Fax Văn thư: 0603.862429

3. Địa chỉ email:  thanhuykt@yahoo.com.vn                 

4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy:

Căn cứ Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bọ máy cơ quan chuyen trách tham mưu, giúp việc của huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

4.1.Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy mà trực tiêp, thường xuyen la Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thong tin tong hợp phục vụ sự lanh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

4.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác cửa Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Thành ủy.

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn phối hợp nghiệp vụ công tác văn phòng; công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thành ủy; kiểm tra, giám sát việc thu, nộp đảng phí ở các tổ chức cơ sở Đảng; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung dề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Phối hợp các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thành ủy. Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện sơ kết tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cùa Thành ủy, Ban Thường vu Thành ủy. Các cơ quan liên quan, xây dựng, theo dõi việc thực hiện chủ trương chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, bao cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ. Các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thương vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính....

- Ngoài ra Văn phòng Thành ủy còn thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao thường xuyên và đột xuất khác. 

I. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO:     

 1.  Ông: Trịnh Tiến Dũng

-  Chức vụ:  Chánh văn phòng Thành ủy

- Điện thoại: 0935.804.999

- Email: dungvideoclip@gmail.com

  2. Bà: Trần Ngọc Bảo Vi

 - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Thành ủy

 - Số điện thoại di động: 0985.445.999

- Email: tnbvy.tp@kontum.gov.vn

 tnbvy1987@gmail.com

 3. Ông:  Đào Văn Hậu 

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Thành ủy

Điện thoại di động:  0974.242.847

- Email : daovanhau84@gmail.com 

 4. Ông Phan Quốc Dũng

Chức vụ : Phó Chánh văn phòng Thành ủy

 Số điện thoại : 0901934081

 Email : quocdungphankt@gmail.com

 

 

 

  
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570