Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM
Ngày đăng: 27/08/2019  01:00
Mặc định Cỡ chữ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM

 Địa chỉ cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố KonTum.

Điện thoại: 0603.862.431

Fax:  0603.866.141

Email : hdnd.tp@kontum.gov.vn

 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

I. Trong lĩnh vực kinh tế:

1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;

5. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

II. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống:

1. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tại địa phương;

3. Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp;

4. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương;

5. Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo. 

III. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:

1. Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 

IV. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội:

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; biện pháp kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh;

2. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

V. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:

1. Quyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng còn nhiều khó khăn;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

VI. Trong lĩnh vực thi hành pháp luật:

1. Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 

VII. Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính:

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;

2. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;

3. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

4. Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

5. Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét, quyết định. 

VIII. Những nhiệm vụ, quyền hạn khác:

1. Thông qua quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển của thành phố trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt;

2. Quyết định kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố;

3. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị của thành phố;

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống nhân dân trên địa bàn. 

 

IX. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XII

1. Bà: Y Hồng Hà

- Chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố.

- Số điện thoại: 0903.526.574.

2. Ông: Lê Phương Nguyên 

- Chức vụ : Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

- Số điện thoại: 035.500.5555.

- Email: lpnguyen.tp@kontum.gov.vn

  Hoặc : nguyenk34@gmail.com

 3. Ông Nguyễn Xuân Ninh

- Chức vụ : UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

- Số điện thoại: 0905.025.995

- Email : nxninh.tp@kontum.gov.vn

              xuanninh74@gmail.com 

4. Ông Nguyễn  Mạnh Thường

- Chức danh : Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

- Số điện thoại : 0976.004.800

- Email : nguyenmanhthuong@kontum.gov.vn

5. Bà Nguyễn Thị Huệ

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

- Số Điện Thoại: 

- Email: nthue.tp@kontum.gov.vn

6. Bà Nguyễn thị Kim Anh

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

- Số Điện Thoại: 0788514468

- Email: ntkanh.tp@kontum.gov.vn

7. Bà Đàm Thị Hảo

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND thành phố

- Số Điện Thoại: 

- Địa chỉ mail: dthao.tp@kontum.gov.vn

 

X. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM

1

Bà : Y Hồng Hà – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

SĐT :

 

Email :

 

2

Ông: Lê Phương Nguyên - Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

SĐT

035.500.5555

Email

- lpnguyen.tp@kontum.gov.vn

- nguyenk34@gmail.com

 

3

Ông : Nguyễn Xuân Ninh – Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

 

SĐT

0905.025.995

 

Email

- nxninh.tp@kontum.gov.vn

- xuanninh74@gmail.com

4

Ông : Nguyễn  Mạnh Thường - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

SĐT

0976.004.800

Email

nguyenmanhthuong@kontum.gov.vn

 

 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570