Chủ nhật, Ngày 16/06/2024 -

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
Ngày đăng: 01/01/2010  00:00
Mặc định Cỡ chữ

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

 I. Thông tin chung của đơn vị:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum.

Địa chỉ: 37 Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

Điện thoại cơ quan: 02603.811.001.

Email: vanphongdangkydatdaitpkt@gmail.com.

II. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ/STNMT ngày 11/01/2017 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum. (có Quyết định kèm theo)

III. Thông tin lãnh đạo:

1. Họ và tên: Đinh Xuân Tâm            

    Chức vụ: Giám đốc

    ĐTDD:  0844.457.979

                   Email: dxtam.tpkt@gmail.com

2. Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh             

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    ĐTDD: 0905.152.708

    Email: nguyenquangvinh1963gl@gmail.com

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570