Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 251 - đường Trần Hưng Đạo - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

2. Điện thoại: 02603862442

3. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum:

4. Email  : ubmttqvn.tp@kontum.gov.vn

II. Vị trí, vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố KonTum

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố KonTum là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị thành phố, do Đảng bộ thành phố lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của các dân tộc thành phố để cùng với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trên địa bàn thành phố KonTum.

III. Nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố KonTum

1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tuyên truyền vận động và động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ; tạo sự đồng thuận cao theo phương châm: Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức theo quy định của pháp luật. Hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu làm đại biểu HĐND và Hội thẩm nhân dân của HĐND và Tòa án nhân dân thành phố. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

3. Tham gia xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân nhân các dân tộc thành phố với nhân dân các địa phương trong tỉnh và cả nước, trong khu vực và trên thế giới.

4. Vận động nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố, đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam thành phố.

VI. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Ông Hà Đường.

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Số điện thoại di động: 0935.574.779.

 - Email: hduongtpkontum@gmail.com.

2. Bà: Y Geo

- Chức vụ : Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Số điện thoại: 0977.954.058 – 02603.955.789

- Email: geophunutp@gmail.com

3. Bà: Đinh Thị Hòa 

- Chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Điện thoại di động: 0983.912.479

- Cơ quan: 02603914968

- Email: 

 

 

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570