Thứ 7, Ngày 13/07/2024 -

Kế hoạch phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 trên địa bàn thành phố KonTum
02/06/2015  00:00 1.906 Lượt xem

Thông tin liên quan