Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 -

Kế hoạch phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 trên địa bàn thành phố KonTum
02/06/2015  00:00 1.831 Lượt xem

Thông tin liên quan