Thứ 4, Ngày 24/04/2024 -

Xin ý kiến góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
24/06/2020  00:00 1.198 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 25/7/2019 của Thành ủy Kon Tum về tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Để báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII  đánh giá đúng công tác lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế, đưa thành phố Kon Tum phát triển bền vững, Tiểu ban văn kiện công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII Đảng bộ thành phố Kon Tum để xin ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân trên địa bàn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Thành ủy Kon Tum trước ngày 10/7/2020. Địa chỉ số nhà 680, đường Trần Phú, thành phố Kon Tum.

Tiểu ban văn kiện xin trân trọng cảm ơn sự tham gia nghiên cứu, góp ý của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

Thông tin liên quan