Chủ nhật, Ngày 15/09/2019 -

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  00:00
Mặc định Cỡ chữ

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

            Địa chỉ cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 Điện thoại: 02603.862.431.

 Fax: 02603.866.141.

 Email: ubndtp-kontum@chinhphu.vn.

 I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách thành phố; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM NHIỆM KỲ 2016-2021:

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM

1

Ông: Nguyễn Văn Điệu - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Số điện thoại:

0913.418.103

Email:

nguyenvandieu1969@yahoo.com.vn

2

Ông: Nguyễn Xuân Ninh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Số điện thoại:

0905.025.995

Email:

xuanninh74@gmail.com

3

Ông: Nguyễn Thanh Mân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Số điện thoại:

038.886.7777

Email:

thanhmanhu@yahoo.com.vn

    4

Ông: Phan Ngọc Định- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Số điện thoại

0905.838.879

 

Email:

phanngocdinh838879@gmail.com

 

CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM

1

Ông: Nguyễn Hồng Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0913.446.307

Email:

 

2

Ông: Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0982.019.675

Email:

 

3

Bà: Bành Thị Hiền - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0983.513.689

Email:

hienthu1121@gmail.com

4

Ông: Lê Văn Khanh - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0905.534.599

Email:

 

5

Bà: Dương Thị Hạnh - Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0905.036.779

Email:

duongthihanh-kontum@chinhphu.vn

6

Ông: Nguyễn Văn Quế - Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0972.749.443

Email:

nguyenvanquekt73@gmail.com

7

Ông: Trần Việt Hùng - Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0905.156.679.

Email:

tranviethung@kontumcity.edu.vn.

8

Bà: Phan Thị Thu Hà – Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0935.925.799

Email:

phanthuha1378@gmail.com

phanthithuha-kontum@chinhphu.vn

9

Ông: Phan Thanh Nam- Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0968.983.393

Email:

thanhnam78kt@yahoo.com.vn 

10

Ông: Nguyễn Quốc Vương- Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0905.317.725

Email:

nqvuong_kt@yahoo.com.vn

11

Ông: Phạm Văn Khánh- Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy viên UBND thành phố.

Điện thoại

0983.578.782

Email:

pvkhanh1976@gmail.com

 

 

12

Ông: Phạm Văn Nghĩa - Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0986.395.629

Email:

pvnghia77@gmail.com

13

Ông: Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0976.489.777

Email:

hoanganhtuan-kontum@chinhphu.vn/

kontum72@gmail.com

14

Ông: Huỳnh Văn - Trưởng phòng Y tế, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0905.614.564

Email:

ytethanhpho@gmail.com

15

Ông: Nguyễn Thanh Phúc - Trưởng phòng Dân tộc, Ủy viên UBND thành phố.

Số điện thoại:

0905.339.504

Email:

nguyenthanhphuc853@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 1460

Tổng lượng truy cập: 44.826.147

Phiên bản đang chạy thử nghiệm