Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

1. Địa chỉ trụ sở quan: Khối Mặt Trận và các đoàn thể Thành phố Kon Tum (251 Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum).

2. Điện thoại: 060.3864.376.

3. Email: hoipntpkt@gmail.com

4. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

- Đại diện, bào vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ n giữ gìn, phát huy phẩm cht đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; t chức, tạo điu kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực v mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh — quốc phòng, xây dựng gia đình no m, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vừng.

- Vận động, hồ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường,

- Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyn lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham u, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ n bình đng và phát triển.

- Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và Hòa Bình.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch.

III. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Đ/c Chế Thị Mai – Chủ tịch

- Điện thoại: 01682953139

- Email: chethimai@gmail.com

2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 0988982277

- Email: ngoclanbtgkt@gmail.com

 3. Đ/c Phùng Thị Thanh Hương - Phó chủ tịch

- Điện thoại : 01224575934

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
5
9
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
0
5
Tìm kiếm