Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

              VĂN PHÒNG HĐND-UBND THÀNH PHỐ KONTUM

 - Địa chỉ trụ sở cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum.

- Điện thoại: (060)3.862.431. Fax: (060)3.866.141

- Email: ubndtpkontum.vanthu@gmail.com

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Kon Tum.

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Kon Tum.

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố có chức năng tham mưu, tổng hợp cho UBND thành phố Kon Tum về hoạt động của UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Trang thông tin điện tử thành phố; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và nội dung của Trang thông tin điện tử thành phố.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và xử lý ban đầu mọi thông tin đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác và những diễn biến xảy ra trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND thành phố.

- Xây dựng chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, lịch công tác hàng tuần cho Thường trực HĐND, UBND thành phố; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND thành phố; tổ chức các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND thành phố.

- Thông báo các chủ trương, chỉ thị của HĐND, UBND thành phố đến các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố.

- Giúp HĐND, UBND thành phố đảm bảo mối quan hệ giữa HĐND và UBND thành phố với UBMTTQVN thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố, các đơn vị kinh tế, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các ngành chức năng Thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tham mưu soạn thảo văn bản cho HĐND, UBND thành phố và soát xét, kiểm tra đảm bảo thể thức và tính pháp lý của văn bản do các ngành chức năng Thành phố tham mưu trước khi trình UBND thành phố ký duyệt.

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

- Quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác văn bản phát hành, văn bản đến của HĐND, UBND thành phố theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ và Quy chế làm việc của UBND thành phố Kon Tum.

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo quy định của pháp luật.  

- Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố KonTum.

            II. Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng HĐND và UBND thành phố là một tổ chức thống nhất làm việc theo chế độ thủ trưởng, gồm có Chánh, các Phó Chánh Văn phòng và cán bộ giúp việc. Chánh Văn phòng là Thủ trưởng cơ quan Văn phòng. Mọi cán bộ, công chức Văn phòng đều chịu sự quản lý của Chánh Văn phòng và làm việc theo chế độ nhiệm vụ phân công.

- Lãnh đạo Văn phòng gồm: 01 Chánh Văn phòng; 02 hoặc 03 Phó chánh Văn phòng.

- Các bộ phận trực thuộc Văn phòng gồm:

+ Bộ phận Chuyên viên: gồm một số chuyên viên nghiên cứu, phụ trách các lĩnh vực:

- Tham mưu các hoạt động cho Thường trực HĐND Thành phố.

- Quản trị mạng LAN;

- Kinh tế nông nghiệp.

- Xây dựng, quản lý đô thị.

- Đất đai, Tài nguyên- Môi trường.

- Văn hoá- Xã hội.

- Tôn giáo, dân tộc.

- Nội chính.

- Tổng hợp.                      

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm một số cán bộ có những nhiệm vụ sau: Tiếp tổ chức, công dân tại phòng làm việc của Bộ phận một cửa khi có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố được quy định giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.; Hướng dẫn cho tổ chức, công dân về thủ tục hành chính; kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng thành phần và đủ số lượng theo quy định; thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ của tổ chức, công dân; tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; vào sổ theo dõi; lập phiếu luân chuyển hồ sơ; Chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm giải quyết; Theo dõi, nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan chuyên môn liên quan trả cho tổ chức, công dân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; Tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và cơ quan cấp trên theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

+ Bộ phận Kế toán tài vụ.

+ Bộ phận Thủ quỹ.

+ Bộ phận Văn thư, lưu trữ.

+ Bộ phận Công vụ.

+ Bộ phận Lái xe.

III. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố:

1. Đ/c: Nguyễn Quốc Vương - Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: nqvuong_kt@yahoo.com.vn

- Số điện thoại: Di động: 0905.317.725; Cơ quan: 0606.555.585.

- Là Thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; chủ tài khoản cơ quan; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố trong các lĩnh vực: cải cách hành chính; nội chính; tổ chức, cán bộ; địa giới hành chính; kinh tế tài chính; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thẩm tra các thủ tục, hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Tổ trưởng Tổ xúc tiến đầu tư của UBND thành phố. Thường trực Ban ISO thành phố.

- Theo dõi, tham mưu UBND thành phố các dự án có yếu tố nước ngoài có phát sinh trên địa bàn thành phố.

- Theo dõi các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Thuế; phòng Nội vụ; Ban QLDA các công trình XDCB; Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm; Chi cục Thống kê và các xã, phường: Duy Tân, Trường Chinh, Ngô Mây, Đăk Blà, Đăk Rơ Wa, Đoàn Kết.

2. Đ/c: Bành Thị Hiền - Phó Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: hienthu1121@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0983.513.689; Cơ quan: 0603.913.879.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác công tác quản trị hành chính, hậu cần;; công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng.

- Trực tiếp tham mưu các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố. Chủ trì, phối hợp với các Phó Chánh Văn phòng rà soát, chuẩn bị các nội dung trình tại các kỳ họp của HĐND thành phố.

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố và Chánh Văn phòng trong các lĩnh vực: văn hóa - xã hội; ngoại vụ, công tác thi đua khen thưởng. Tham mưu giải quyết mối quan hệ với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Kon Tum liên quan đến thế chấp vay vốn của tổ chức, công dân. Tham mưu UBND thành phố giữ mối quan hệ công tác với Ban Thường trực UBMTTQ thành phố và các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội.

- Theo dõi các đơn vị: Phòng Lao động, thương binh và xã hội; Trung tâm Y tế; phòng Y tế; Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa- Thể thao; Hội chữ thập đỏ; Phòng Giáo dục-Đào tạo; Bảo hiểm xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Công tác xã hội; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố và các xã, phường: Thắng Lợi; Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Chư Hreng.

3. Đ/c: Phạm Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: pvdung.thanhpho@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0905.386.209; Cơ quan: 0606.862.446.

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố và Chánh Văn phòng trong các lĩnh vực: nội chính; tài nguyên, khoáng sản và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thẩm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; công tác phát triển quỹ đất. Kiêm Trưởng Ban tiếp công dân thành phố.

- Tham mưu UBND thành phố giữ mối quan hệ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

- Theo dõi các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Thanh tra; Tư pháp; Công an; Ban chỉ huy Quân sự; Chi cục Thi hành án dân sự; Hạt Kiểm lâm; Kinh tế; Trạm Khuyến nông; Trạm Bảo vệ thực vật; Trạm Thú y và các xã: Kroong; Ngok Bay, Hòa Bình, Ia Chim, Đăk Năng.

4. Đ/c: Bùi Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: btdungkts97@gmail.com

          - Số điện thoại: Di động: 0977.113.979; Cơ quan: 060.625.0087.

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố và Chánh Văn phòng trong các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng; quản lý đô thị,vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, an toàn giao thông; xúc tiến đầu tư xây dựng; thương mại; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

- Giữ mối liên hệ với thôn kết nghĩa của Văn phòng.

- Theo dõi, tham mưu Chánh Văn phòng về các dự án phát triển khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

- Theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum; Ban Quản lý Chợ; Nội vụ; Dân tộc; Kinh tế; Tài chính- Kế hoạch; Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp; Công an và các xã, phường: Quyết Thắng, Quang Trung, Thống Nhất, Đăk Cấm, Vinh Quang.

 

* Các Phó Chánh Văn phòng: Trên cơ sở nhiệm vụ được Chánh Văn phòng phân công, chỉ đạo công chức, người lao động hợp đồng trong cơ quan tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tùy tình hình thực tế hoặc khi Chánh Văn phòng đi vắng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền. Các Phó chánh Văn phòng thường xuyên phối hợp với Chánh Văn phòng trong việc tổng hợp các công việc phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố. Khi có công việc đột xuất hoặc công việc liên quan đến các Phó chánh Văn phòng khác mà không tự giải quyết được thì báo cáo Chánh Văn phòng để xem xét quyết định.

 

IV. Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng:

1. Đ/c: Nguyễn Thị Mỹ Kiều  - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: nguyen_mykieu@yahoo.com; mykieu.vptp@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0935.918.391; Cơ quan: 0603.862.213.

- Phụ trách công tác tổng hợp; tham mưu xây dựng chương trình công tác tháng, năm, báo cáo định kỳ của UBND thành phố; tham mưu, theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của UBND thành phố. Theo dõi, tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài chính- Kế hoạch; Chi cục Thống kê; phường Ngô Mây; phường Duy Tân.

2. Đ/c: Đinh Xuân Tâm - Chuyên viên:

- Địa chỉ Email: dxtam.tpkt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0124.445.7979; Cơ quan: 0603.863.496.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác tư pháp, thi hành án dân sự; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tôn giáo. Tham gia tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch UBND thành phố. Giúp Chánh Văn phòng các công việc cụ thể trong xúc tiến đầu tư, các dự án liên quan đến phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố.

- Theo dõi, báo cáo Chánh Văn phòng và lãnh đạo Văn phòng về các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tư pháp; Thanh tra; Công an; Chi cục Thi hành án dân sự; phòng Nội vụ; xã Hòa Bình và xã Ngok Bay.

3. Đ/c: Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: kimanhtpkt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0128.851.4468; Cơ quan: 0606.501.882.

- Tham mưu trực tiếp các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố; tham mưu, theo dõi công tác dân tộc; lĩnh vực thế chấp vay vốn của tổ chức, công dân liên quan đến Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Dân tộc; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; phường Nguyễn Trãi và phường Quang Trung.

4. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: thutrangkt83@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0982.228.019; Cơ quan: 0603.862.213.

- Tham mưu, theo dõi công tác cán bộ; văn thư lưu trữ; khai thác, quản lý Trang thông tin điện tử thành phố; kiêm công tác tổng hợp và thủ quỹ cơ quan.

- Tham mưu công tác tổng hợp; xây dựng chương trình công tác tháng, năm, báo cáo định kỳ của UBND thành phố; theo dõi, tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Nội vụ; phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Thống kê; phường Trường Chinh và xã Đăk Cấm.

5. Đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên:

- Địa chỉ Email: binhdothikt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0972.854.449; Cơ quan: 0603.914.239.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực thương mại; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; khoa học, công nghệ.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Kinh tế; Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp; Ban quản lý Chợ.

6. Đ/c Nguyễn Minh Khương - Chuyên viên:

- Địa chỉ Email: mkhuongkt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0968.024.901; Cơ quan: 0606.501.434.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực văn hóa - xã hội và công tác ngoại vụ.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa-Thông tin; Trung tâm Văn hóa- Thể thao; Phòng Giáo dục- Đào tạo; Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Y tế; phòng Y tế; Trung tâm DSKHHGĐ; Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm; Hội chữ thập đỏ; Trung tâm công tác xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình; phường Trần Hưng Đạo và xã Chư Hreng.

7. Đ/c: Ngô Đình Huy - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: huyngodinh@yahoo.com

- Số điện thoại: Di động: 0989.685.057; Cơ quan: 0603.862.213.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; xây dựng nông thôn mới; khoáng sản và môi trường. Tham mưu tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường; Hạt Kiểm lâm; phòng Kinh tế; Trạm Khuyến nông; Trạm Bảo vệ thực vật; Trạm Thú y; xã Đoàn Kết, Hòa Bình, Ia Chim.

8. Đ/c: Phạm Thị Hồng - Chuyên viên:

- Địa chỉ Email: pthong.tp@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0120.604.8736; Cơ quan: 0603.863.496.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Phụ trách ghi biên bản họp giao ban Thường trực HĐND-UBND thành phố hàng ngày.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường; Thanh tra; phường Thống Nhất và xã Vinh Quang.

9. Đ/c: Quách Cao Nguyên - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: qcnguyenjob@yahoo.com; qcnguyenjob@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0914.167.044; Cơ quan: 0606.501.882.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực tài chính; xây dựng cơ bản; các công trình XDCB của chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống lũ bão; công tác quân sự; thành viên Tổ xúc tiến đầu tư của thành phố. Phụ trách theo dõi văn bản xin chủ trương của UBND tỉnh.

- Giúp Chánh Văn phòng trong việc tham mưu UBND thành phố về các dự án có yếu tố nước ngoài.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Thuế; Ban QLDA các công trình XDCB; Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm; phòng Kinh tế; Ban chỉ huy Quân sự; xã Đăk Năng và phường Thắng Lợi.

10. Đ/c: Đặng Thành Thảo - Chuyên viên:

- Địa chỉ Email: thaodang83kt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 01659.871.839; Cơ quan: 0603.914.239.

- Tham mưu, theo dõi công tác cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của UBND thành phố; lĩnh vực công nghệ thông tin; phụ trách quản trị mạng LAN, hệ thống eOffice; khai thác, quản lý Trang thông tin điện tử thành phố.

- Phụ trách âm ly, loa đài phục vụ chào cờ, giao ban trực tuyến và các cuộc họp của UBND thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Nội vụ và địa bàn các xã, phường: Quyết Thắng, Đăk Rơ Wa.

11. Đ/c: Bùi Trung Dũng - Chuyên viên:

          - Địa chỉ Email: trungdungksdt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0972.616.979; Cơ quan: 0606.501.434..

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực quy hoạch xây dựng; quản lý đô thị, an toàn giao thông; thành viên Tổ xúc tiến đầu tư.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị; phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị; Công an và 10 phường.

12. Đ/c: Phạm Quốc Thịnh - Chuyên viên:

          - Địa chỉ Email: quocthinh2014kt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0905.040.959; Cơ quan: 0603.862.213.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án và công tác phát triển quỹ đất.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên- Môi trường và địa bàn các xã, phường: Lê Lợi, Đăk Blà.

13. Đ/c Phạm Thanh Lâm- Chuyên viên:

- Địa chỉ Email: lam.vp.tpkt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0935.956.899; Cơ quan: 0603.862.213.

- Tham mưu, theo dõi công tác thi đua khen thưởng; địa giới hành chính. Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo các công việc tồn đọng hàng tuần và nhắc việc tuần kế tiếp. Xây dựng lịch công tác tuần của Thường trực HĐND-UBND.

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang- Chuyên viên tham mưu công tác tổng hợp; xây dựng chương trình công tác tháng, năm, báo cáo định kỳ của UBND thành phố; theo dõi, tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Nội vụ; phòng Tài chính- Kế hoạch; Chi cục Thống kê;

14. Đ/c: Phan Minh Tuấn - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: ksphantuan89@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 01689.088.608; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Bộ phận một cửa thành phố. Theo dõi, kiểm tra và kịp thời niêm yết các thủ tục hành chính, quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thành phố theo đúng quy định.

15. Đ/c: Đỗ Thị Thảo Nhung - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: thaonhungmc@yahoo.com

- Số điện thoại: Di động: 0905.838.469; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch tại Bộ phận một cửa thành phố.

16. Đ/c: Phùng Thị Mỹ Nữ - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: phungthimynu1984@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0935.908.999; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và môi trường tại Bộ phận một cửa thành phố.

17. Đ/c: Đàm Thị Hảo - Công chức:

- Địa chỉ Email: damhaomc@yahoo.com

- Số điện thoại: Di động: 01299.368.299; Cơ quan: 0606.555.678.

- Thành viên Ban Tiếp công dân thành phố. Chịu trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu cho Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố phân loại, xử lý và theo dõi các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổng hợp, báo cáo định kỳ (hàng tuần) cho Chánh Văn phòng về kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa thành phố; đồng thời báo cáo Chánh Văn phòng tài sản tại trụ sở Tiếp công dân của thành phố.

18. Đ/c: A Hồn - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: ahonmc@yahoo.com

- Số điện thoại: Di động: 01666.097.971; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách xã hội tại Bộ phận một cửa thành phố.

19. Đ/c: Huỳnh Ngô Công Nương - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: huynhnuongmc@yahoo.com

- Số điện thoại: Di động: 0983.378.447; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa thành phố.

20. Đ/c: Nguyễn Thị Bích Lương - Kế toán (công chức):

- Địa chỉ Email: bichluongkt@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0935.290.779; Cơ quan: 0603.914.238.

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán và tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

21. Đ/c: Nguyễn Thị Phương Dung - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: ubndtpkontum.vanthu@gmail.com. Fax: 0603.866.141.

- Số điện thoại: Di động: 0977.734.282; Cơ quan: 0603.862.431.

- Phụ trách công tác văn thư của cơ quan. Tổ trưởng Tổ Văn thư.

22. Đ/c: Lê Thị Mót - Nhân viên:

- Số điện thoại: Di động: 0905.995.439; Cơ quan: 0603.862.431.

- Phụ trách công tác văn thư của cơ quan.

23. Đ/c: Y Huệ - Nhân viên:

- Số điện thoại: Di động: 0934.916.265; Cơ quan: 0603.862.431.

- Phụ trách công tác văn thư của cơ quan.

24. Đ/c: Y Tố Lan - Nhân viên:

 Số điện thoại: Di động: 0935.820.304; Cơ quan: 0603.862.431.

- Phụ trách công tác văn thư của cơ quan.

25. Đ/c: Nguyễn Thị Nhung - Công chức:

 Số điện thoại: Di động: 0987.245.119; Cơ quan: 0603.862.431.

- Phụ trách công tác văn thư và lưu trữ của cơ quan.

26. Đ/c: Nguyễn Duy Trường - Công chức: Tổ trưởng Tổ lái xe, kiêm công tác hành chính của Văn phòng. Số điện thoại: 0914.148.997.

27. Đ/c: Nguyễn Ngọc Huynh - Công chức: Lái xe. Số điện thoại: 0905.144.272.

28. Đ/c: Hồ Ngọc Soạn - Nhân viên: Lái xe. Số điện thoại: 0976.959.355.

B. Phân công nhiệm vụ tham mưu trực tiếp cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố:

I. Tham mưu trực tiếp cho Thường trực HĐND thành phố; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn thành phố:

1. Đ/c: Bành Thị Hiền - Phó Chánh Văn phòng.

2. Đ/c: Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên viên.

V. Tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo UBND thành phố:

1. Tham mưu trực tiếp cho đồng chí Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND thành phố:

1.1. Đ/c: Nguyễn Quốc Vương - Chánh Văn phòng.

1.2. Đ/c: Phạm Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng.

1.3. Đ/c: Bành Thị Hiền - Phó Chánh Văn phòng.

1.4: Đ/c Bùi Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng.

1.5. Đ/c: Đinh Xuân Tâm - Chuyên viên.

1.6. Đ/c: Quách Cao Nguyên - Chuyên viên.

1.7. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên.

1.8. Đ/c: Nguyễn Thị Mỹ Kiều - Chuyên viên.

1.9. Đ/c: Phạm Thanh Lâm - Chuyên viên.

2. Tham mưu trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Phó Chủ tịch  UBND thành phố:

2.1. Đ/c: Nguyễn Quốc Vương - Chánh Văn phòng.

2.2. Đ/c: Phạm Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng.

2.3. Đ/c: Bành Thị Hiền - Phó Chánh Văn phòng.

2.4. Đ/c: Quách Cao Nguyên - Chuyên viên.

2.5. Đ/c: Nguyễn Minh Khương - Chuyên viên.

2.6. Đ/c: Phạm Quốc Thịnh - Chuyên viên.

3. Tham mưu trực tiếp cho đồng chí Y Hồng Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

3.1. Đ/c: Bành Thị Hiền - Phó Chánh Văn phòng.

3.2. Đ/c: Nguyễn Minh Khương- Chuyên viên.

4. Tham mưu trực tiếp cho đồng chí Hồ Văn Đà - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

4.1. Đ/c: Phạm Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng.

4.2. Đ/c: Đinh Xuân Tâm - Chuyên viên.

4.3. Đ/c: Phạm Thị Hồng - Chuyên viên.

4.4. Đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên.

4.5. Đ/c: Ngô Đình Huy - Chuyên viên.

4.6. Đ/c: Quách Cao Nguyên - Chuyên viên.

5. Tham mưu trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Xuân Ninh - Phó Chủ tịch  UBND thành phố:

5.1. Đ/c: Bùi Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng.

5.2. Đ/c: Bùi Trung Dũng - Chuyên viên.

5.3. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên.

5.4. Đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên.

5.5. Đ/c: Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên viên.

5.6. Đ/c: Đặng Thành Thảo - Chuyên viên.

5.7. Đ/c Phạm Thanh Lâm - Chuyên viên.

5.8. Đ/c: Nguyễn Thị Mỹ Kiều - Chuyên viên.

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
8
5
5
2
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
8
Tìm kiếm