Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

              VĂN PHÒNG HĐND-UBND THÀNH PHỐ KONTUM

 - Địa chỉ trụ sở cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum.

- Điện thoại: (060)3.862.431. Fax: (060)3.866.141

- Email: ubndtpkontum.vanthu@gmail.com

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Kon Tum.

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Kon Tum.

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố có chức năng tham mưu, tổng hợp cho UBND thành phố Kon Tum về hoạt động của UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triểnTrang thông tin điện tử thành phố; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và nội dung củaTrang thông tin điện tử thành phố.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và xử lý ban đầu mọi thông tin đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác và những diễn biến xảy ra trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND thành phố.

- Xây dựng chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, lịch công tác hàng tuần cho Thường trực HĐND, UBND thành phố; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND thành phố; tổ chức các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND thành phố.

- Thông báo các chủ trương, chỉ thị của HĐND, UBND thành phố đến các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố.

- Giúp HĐND, UBND thành phố đảm bảo mối quan hệ giữa HĐND và UBND thành phố với UBMTTQVN thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố, các đơn vị kinh tế, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các ngành chức năng Thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tham mưu soạn thảo văn bản cho HĐND, UBND thành phố và soát xét, kiểm tra đảm bảo thể thức và tính pháp lý của văn bản do các ngành chức năng Thành phố tham mưu trước khi trình UBND thành phố ký duyệt.

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

- Quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác văn bản phát hành, văn bản đến của HĐND, UBND thành phố theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ và Quy chế làm việc của UBND thành phố Kon Tum.

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo quy định của pháp luật.  

- Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố KonTum.

            II. Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng HĐND và UBND thành phố là một tổ chức thống nhất làm việc theo chế độ thủ trưởng, gồm có Chánh, các Phó Chánh Văn phòng và cán bộ giúp việc. Chánh Văn phòng là Thủ trưởng cơ quan Văn phòng. Mọi cán bộ, công chức Văn phòng đều chịu sự quản lý của Chánh Văn phòng và làm việc theo chế độ nhiệm vụ phân công.

- Lãnh đạo Văn phòng gồm: 01 Chánh Văn phòng; 02 hoặc 03 Phó chánh Văn phòng.

- Các bộ phận trực thuộc Văn phòng gồm:

+ Bộ phận Chuyên viên: gồm một số chuyên viên nghiên cứu, phụ trách các lĩnh vực:

- Tham mưu các hoạt động cho Thường trực HĐND Thành phố.

- Quản trị mạng LAN;

- Kinh tế nông nghiệp.

- Xây dựng, quản lý đô thị.

- Đất đai, Tài nguyên- Môi trường.

- Văn hoá- Xã hội.

- Tôn giáo, dân tộc.

- Nội chính.

- Tổng hợp.                      

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm một số cán bộ có những nhiệm vụ sau: Tiếp tổ chức, công dân tại phòng làm việc của Bộ phận một cửa khi có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố được quy định giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.; Hướng dẫn cho tổ chức, công dân về thủ tục hành chính; kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng thành phần và đủ số lượng theo quy định; thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ của tổ chức, công dân; tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; vào sổ theo dõi; lập phiếu luân chuyển hồ sơ; Chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm giải quyết; Theo dõi, nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan chuyên môn liên quan trả cho tổ chức, công dân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; Tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và cơ quan cấp trên theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

+ Bộ phận Kế toán tài vụ.

+ Bộ phận Thủ quỹ.

Bộ phận Văn thư, lưu trữ.

Bộ phận Công vụ.

+ Bộ phận Lái xe.

III. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố:

1. Đ/c: Nguyễn Quốc Vương - Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: nqvuong_kt@yahoo.com.vn

- Số điện thoại: Di động: 0905.317.725; Cơ quan: 0606.555.585.

 a. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND thành phố; chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu cho Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố.

b. Chủ tài khoản cơ quan; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng; Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Tổ trưởng Tổ xúc tiến đầu tư của UBND thành phố. Thường trực Ban ISO thành phố.

c. Tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: cải cách hành chính; ngoại vụ; đối ngoại; tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; địa giới hành chính; tài chính- kế hoạch; thuế; thống kê; kinh tế hợp tác- hợp tác xã; thẩm tra các thủ tục, hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận khối chính quyền; Quy chế làm việc của UBND thành phố; Chương trình công tác hàng tháng, hàng năm của UBND thành phố.

d. Theo dõi, tham mưu UBND thành phố các dự án có yếu tố nước ngoài có phát sinh trên địa bàn thành phố.

e. Tham mưu UBND thành phố giữ mối quan hệ công tác giữa UBND thành phố với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy.

f. Tham mưu UBND thành phố giải quyết công việc của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban hoặc Chủ tịch Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công và các Ban là thành viên theo Quyết định của cấp có thẩm quyền. 

2. Đ/c: Phạm Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: pvdung.thanhpho@gmail.com

- Số điện thoại: Di động: 0905.386.209; Cơ quan: 0606.862.446.

a. Tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công an; quân sự; tư pháp; thi hành án dân sự; đất đai, khoáng sản và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thẩm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; công tác phát triển quỹ đất. Trưởng Ban tiếp công dân thành phố.

b. Tham mưu UBND thành phố giữ mối quan hệ công tác giữa UBND thành phố với Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

c. Tham mưu UBND thành phố giải quyết công việc của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối làm Trưởng ban hoặc Chủ tịch Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công và các Ban là thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

3. Đ/c: Phạm Văn Khánh - Phó Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: pvkhanh1976@gmail.com

            - Số điện thoại: Cơ quan: 060.625.0087.

a. Tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: quy hoạch xây dựng; hạ tầng đô thị; quản lý trật tự đô thị, văn minh đô thị; giao thông vận tải; trật tự an toàn giao thông; công thương, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công tác Hội; công tác Mặt trận- đoàn thể.

b. Tham mưu UBND thành phố giữ mối quan hệ công tác với Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố.

d. Tham mưu UBND thành phố giải quyết công việc của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối làm Trưởng ban hoặc Chủ tịch Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công và các Ban là thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

 

 4. Phó Chánh Văn phòng: Trịnh Anh Tuấn

a. Trực tiếp tham mưu các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố.

b. Tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Dân tộc; tôn giáo; văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch; lao động, thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo; y tế; bảo hiểm xã hội; lĩnh vực tín chấp vay vốn của tổ chức, công dân liên quan đến Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội.

c. Tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND thành phố và Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố; Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các đơn vị có liên quan.

d. Giúp Chánh Văn phòng giữ mối liên hệ với thôn kết nghĩa Đak Krăk, xã Hòa Bình và thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng.

 

* Các Phó Chánh Văn phòng: Trên cơ sở nhiệm vụ được Chánh Văn phòng phân công, chỉ đạo công chức, người lao động hợp đồng trong cơ quan tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tùy tình hình thực tế hoặc khi Chánh Văn phòng đi vắng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền. Các Phó chánh Văn phòng thường xuyên phối hợp với Chánh Văn phòng trong việc tổng hợp các công việc phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố. Khi có công việc đột xuất hoặc công việc liên quan đến các Phó chánh Văn phòng khác mà không tự giải quyết được thì báo cáo Chánh Văn phòng để xem xét quyết định.

IV. Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng:

1. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Kiều - Tổ trưởng Tổ chuyên viên:

Địa chỉ email: mykieu.vptp@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 0935.918.391; Cơ quan: 0260.3862.213.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố trong công tác tổng hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và công tác ngoại vụ.

Giúp Chánh Văn phòng tổng hợp báo cáo công tác tuần phục vụ giao ban Thường trực 03 khối, giao ban tuần của UBND thành phố; phối hợp với đồng chí Đặng Thành Thảo xây dựng lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố.

Chủ trì, phối hợp với chuyên viên Văn phòng giúp Chánh Văn phòng theo dõi, hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND thành phố, các nội dung còn tồn đọng của các phòng, ban thành phố, UBND các xã, phường để phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND thành phố. Phối hợp với đồng chí Nguyễn Quốc Việt theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng trên địa bàn thành phố.

Phụ trách công tác tổng hợp của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND thành phố và các hoạt động của Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Phối hợp, hỗ trợ đồng chí Đặng Thành Thảo trong công tác tham mưu, theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của UBND thành phố.

Phụ trách ghi biên bản họp giao ban hàng ngày của UBND thành phố (khi đồng chí Phạm Thị Hồng vắng).

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố (lĩnh vực phụ trách).

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: kimanhtpkt@gmail.com

Số điện thoại: Di động: 0128.851.4468; Cơ quan: 0606.501.882. 

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố:

 

+ Chuẩn bị nội dung họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND thành phố và nội dung trình các kỳ họp HĐND thành phố.

+ Theo dõi các nội dung yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh liên quan đến thành phố.

+ Tham mưu tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND thành phố và Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố; Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Thường trực  UBMTTQVN thành phố và các đơn vị có liên quan.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Lâm nghiệp; thú y; bảo vệ thực vật; công tác khuyến nông; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tham mưu các hoạt động của Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Kinh tế (lĩnh vực phụ trách); Hạt Kiểm lâm; Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông và dịch vụ nông lâm nghiệp.

3. Đ/c Ngô Đình Huy - Chuyên viên:

Địa chỉ email: ngodinhhuy82@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 0989.685.057; Cơ quan: 0603.862.213.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Khoáng sản; môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thành phố. Cùng các đồng chí chuyên viên tham mưu báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận tại các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban HĐND thành phố đối với các nội dung UBND thành phố trình tại các kỳ họp HĐND thành phố.

Cùng đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Kiều tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác tuần phục vụ giao ban Thường trực 3 khối và giao ban tuần của UBND thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường (lĩnh vực phụ trách); phòng Kinh tế (lĩnh vực phụ trách).

4. Đ/c Võ Thanh Tuấn - Chuyên viên:

Địa chỉ email: tuankiet041180@gmail.com.

Số điện thoại: Di động 0905.367.687; Cơ quan: 0603.863.496.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Đất đai; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai; công tác quân sự; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thành viên Ban tiếp công dân thành phố.

Giúp Chánh Văn phòng phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực phụ trách), Công an (lĩnh vực phụ trách), Ban chỉ huy Quân sự.

5. Đ/c Phạm Quốc Thịnh - Chuyên viên:

          Địa chỉ email: quocthinh2014kt@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 0905.040.959; Cơ quan: 0603.862.213.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; công tác phát triển quỹ đất; thẩm định hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; phòng Tài nguyên- Môi trường (lĩnh vực phụ trách).

6. Đ/c Phạm Thị Hồng - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: pthong.tp@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 0120.604.8736; Cơ quan: 0603.863.496.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Nội vụ và công tác dân tộc.

Chịu trách nhiệm chính ghi biên bản họp giao ban UBND thành phố hàng ngày.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Nội vụ; phòng Dân tộc.

7. Đ/c Đặng Thành Thảo - Chuyên viên:

Địa chỉ email: thaodang83kt@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 01659.871.839; Cơ quan: 0603.914.239.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của UBND thành phố và của Văn phòng; khoa học- công nghệ; công nghệ thông tin; sáng kiến kinh nghiệm; phụ trách quản trị mạng LAN, hệ thống eOffice; khai thác, quản lý Trang thông tin điện tử thành phố.

Tổng hợp xây dựng báo cáo tồn đọng hàng tuần và lịch công tác hàng tuần của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố.

Phối hợp với đồng chí Hồ Ngọc Soạn chuẩn bị maket, âm thanh phục vụ chào cờ, giao ban trực tuyến và các cuộc họp của HĐND, UBND thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Văn hóa- Thông tin (lĩnh vực phụ trách); phòng Kinh tế (lĩnh vực phụ trách).

8. Đ/c Bùi Trung Dũng - Chuyên viên:

          Địa chỉ Email: trungdungksdt@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 0972.616.979.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Quy hoạch (thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng...); hạ tầng đô thị (cây xanh, điện chiếu sáng...); công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; thương mại- dịch vụ.

Giúp Lãnh đạo Văn phòng giữ mối liên hệ với thôn kết nghĩa Đak Krăk, xã Hòa Bình và thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị (lĩnh vực phụ trách); Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum; phòng Kinh tế (lĩnh vực phụ trách); Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp; Ban Quản lý Chợ.

9. Đ/c Vũ Thị Kiều Oanh - Chuyên viên:

Địa chỉ email: kieuoanh.daitp@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 01652.057.655; Cơ quan: 0606.501.434.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội; giáo dục và đào tạo; bảo hiểm xã hội; công tác Mặt trận - đoàn thể; lĩnh vực tín chấp vay vốn liên quan đến Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội; Dự án hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập trên địa bàn thành phố.

Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác giữa UBND thành phố với Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố.

Phụ trách ghi biên bản họp giao ban của UBND thành phố hàng ngày (trường hợp đồng chí Phạm Thị Hồng và Nguyễn Thị Mỹ Kiều vắng).

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Trung tâm Công tác xã hội; phòng Lao động, thương binh và xã hội; Bảo hiểm xã hội; phòng Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức Hội (Hội chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội người cao tuổi....); Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; phòng Kinh tế (lĩnh vực phụ trách).

10. Đ/c Phan Thanh Bình - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: thanhbinh20490@gmail.com

Số điện thoại: Di động: 0128.320.4105; Cơ quan: 0606.501.882.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu chính trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân hàng ngày. Định kỳ hàng tháng báo cáo Chánh Văn phòng kết quả xử lý đơn thư và kết quả giải quyết đơn thư của các đơn vị phòng, ban thành phố.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi lĩnh vực: Thanh tra. Thành viên Ban Tiếp công dân thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Thanh tra thành phố.

11. Đ/c Nguyễn Quốc Việt - Chuyên viên:

Địa chỉ email: vietnguyencd@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 0987.662.026.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Tài chính- Kế hoạch; thuế; thống kê; kinh tế hợp tác- hợp tác xã; thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố các hoạt động về xúc tiến đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố và các dự án có yếu tố nước ngoài.

Chủ trì, phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Kiều giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng trên địa bàn thành phố trước ngày 22 hàng tháng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài chính- Kế hoạch (lĩnh vực phụ trách); Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Ban QLDA đầu tư xây dựng.

12. Đ/c Hà Nhân Nghĩa - Chuyên viên:

Địa chỉ email: hanhannghia1985@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 0987.885.848; Cơ quan: 0606.501.434.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố:

+ Tham mưu công tác giám sát của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố.

+ Tham mưu tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố.

+ Tham mưu công tác tổ chức các Đoàn công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thành phố đi học tập kinh nghiệm hàng năm.

+ Tham mưu tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thành phố với xã, phường.

+ Theo dõi văn bản đến của Thường trực HĐND 21 xã, phường.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, thể dục, thể thao; y tế; dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Dân số, kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế; phòng Y tế; Trung tâm DSKHHGĐ.

13. Đ/c: Phùng Thị Mỹ Nữ - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: phungthimynu1984@gmail.com

Số điện thoại: Di động: 0935.908.999; Cơ quan: 0606.501.882.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố :

+ Chuẩn bị nội dung phục vụ giao ban hàng tuần, hàng tháng của Thường trực HĐND thành phố.

+ Theo dõi văn bản đến của các Ban HĐND thành phố.

Giúp Chánh Văn phòng kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai: hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tập trung, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu (lưu ý: có thể thay đổi theo quý).

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường (lĩnh vực phụ trách).

14. Đ/c Phan Minh Tuấn - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: ksphantuan89@gmail.com.

Số điện thoại: Di động: 01689.088.608.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi các ngành, lĩnh vực: Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, văn minh đô thị; trật tự an toàn giao thông; giao thông vận tải. Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị (lĩnh vực phụ trách); Công an (lĩnh vực phụ trách).

 15. Đ/c A Hồn - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: hon1cuatp@gmail.com

Số điện thoại: Di động: 01666.097.971; Cơ quan: 0606.555.678.

Thường trực Ban Tiếp công dân thành phố, tham mưu tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND thành phố theo dõi lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch; thi hành án dân sự; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại các buổi tiếp công dân. Cùng với đồng chí Phan Thanh Bình xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân gửi đến UBND thành phố hàng ngày. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng báo cáo Chánh Văn phòng kết quả xử lý đơn thư tại các buổi tiếp công dân định kỳ và kết quả giải quyết của các đơn vị có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị: phòng Tư pháp; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

16. Đ/c Đỗ Thị Thảo Nhung - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: thaonhungmc@yahoo.com.

Số điện thoại: Di động: 0905.838.469; Cơ quan: 0606.555.678.

Giúp Chánh Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và lĩnh vực chính sách xã hội tại Bộ phận một cửa thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

17. Đ/c Huỳnh Ngô Công Nương - Chuyên viên:

Địa chỉ Email: huynhnuongmc@yahoo.com

Số điện thoại: Di động: 0983.378.447; Cơ quan: 0606.555.678. 

Giúp Chánh Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong  lĩnh vực: đăng ký kinh doanh; lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực môi trường tại Bộ phận Một cửa thành phố.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

18. Đ/c Nguyễn Thị Hương - Kế toán:

Địa chỉ Email: huongnt010875@yahoo.com.vn.

Số điện thoại: Di động: 0983.049.736; Cơ quan: 0603.914.238.

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện công tác tài chính - kế toán và quản lý tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

19. Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung - Nhân viên:

Địa chỉ Email: ubndtpkontum.vanthu@gmail.com. Fax: 0603.866.141.

Số điện thoại: Di động: 0977.734.282; Cơ quan: 0603.862.431.

Phụ trách công tác văn thư (văn bản đi của UBND thành phố). Tổ trưởng Tổ Văn thư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

20. Đ/c Lê Thị Mót - Nhân viên:

Số điện thoại: Di động: 0905.995.439; Cơ quan: 0603.862.431.

Phụ trách công tác văn thư (văn bản đi, đến của Văn phòng HĐND-UBND, Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn và văn bản đi của Thường trực HĐND thành phố), kiêm thủ quỹ của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

21. Đ/c Y Huệ - Nhân viên:

Số điện thoại: Di động: 0934.916.265; Cơ quan: 0603.862.431.

Phụ trách công tác văn thư (văn bản đến của Thường trực HĐND, UBND thành phố).

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

22. Đ/c Nguyễn Thị Nhung - Công chức:

Số điện thoại: Di động: 0987.245.119; Cơ quan: 0603.862.431.

Phụ trách công tác lưu trữ của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

23. Đ/c Lê Thị Đoàn - Nhân viên.

Số điện thoại: Di động: 0168.363.9457; Cơ quan: 0603.862.431.

Phụ trách công tác đưa văn bản đi, đến của Thường trực HĐND, UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

24. Đ/c Nguyễn Duy Trường - Công chức:

Lái xe 2359, Số điện thoại: 0914.148.997. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

25. Đ/c Nguyễn Ngọc Huynh - Công chức:

Lái xe 0546 và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng giao. Số điện thoại: 0905.144.272.

26. Đ/c Hồ Ngọc Soạn - Nhân viên:

Giúp Chánh Văn phòng trong công tác quản trị hành chính (theo dõi, kiểm tra, xử lý các hư hỏng của hệ thống điện, nước; chủ trì, phối hợp với các đồng chí chuyên viên chuẩn bị các điều kiện hậu cần phục vụ các phiên họp, kỳ họp của HĐND thành phố, UBND thành phố).

Phối hợp với Kế toán theo dõi, quản lý tài sản của cơ quan.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng giao. Số điện thoại: 0976.959.355.

27. Đ/c Lê Thị Hằng Nga  - Nhân viên công vụ của cơ quan.

28. Đ/c Phan Thị Thu Thanh - Nhân viên công vụ của cơ quan.

29. Đ/c Phạm Thứ  - Nhân viên bảo vệ trụ sở HĐND-UBND thành phố.

30. Đ/c Phạm Văn Lực - Nhân viên bảo vệ trụ sở HĐND-UBND thành phố.

32. Đ/c Nguyễn Văn Hanh - Nhân viên bảo vệ trụ sở Tiếp công dân và Bộ phận một cửa thành phố.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
5
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
4
2
Tìm kiếm