Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

              VĂN PHÒNG HĐND-UBND THÀNH PHỐ KONTUM

 - Địa chỉ trụ sở cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum.

- Điện thoại: (060)3.862.431. Fax: (060)3.866.141

- Email: ubndtpkontum.vanthu@gmail.com

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1 Chức năng:

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Kon Tum.

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Kon Tum.

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố có chức năng tham mưu, tổng hợp cho UBND thành phố Kon Tum về hoạt động của UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Trang thông tin điện tử thành phố; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và nội dung của Trang thông tin điện tử thành phố.

1.2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và xử lý ban đầu mọi thông tin đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác và những diễn biến xảy ra trên địa bàn Thành phố nhằm phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND thành phố.

- Xây dựng chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, lịch công tác hàng tuần cho Thường trực HĐND, UBND thành phố; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND thành phố; tổ chức các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND thành phố.

- Thông báo các chủ trương, chỉ thị của HĐND, UBND thành phố đến các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố.

- Giúp HĐND, UBND thành phố đảm bảo mối quan hệ giữa HĐND và UBND thành phố với UBMTTQVN thành phố, các tổ chức đoàn thể thành phố, các đơn vị kinh tế, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các ngành chức năng Thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tham mưu soạn thảo văn bản cho HĐND, UBND thành phố và soát xét, kiểm tra đảm bảo thể thức và tính pháp lý của văn bản do các ngành chức năng Thành phố tham mưu trước khi trình UBND thành phố ký duyệt.

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

- Quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác văn bản phát hành, văn bản đến của HĐND, UBND thành phố theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ và Quy chế làm việc của UBND thành phố Kon Tum.

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo quy định của pháp luật.  

- Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố KonTum.

         2. Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng HĐND và UBND thành phố là một tổ chức thống nhất làm việc theo chế độ thủ trưởng, gồm có Chánh, các Phó Chánh Văn phòng và cán bộ giúp việc. Chánh Văn phòng là Thủ trưởng cơ quan Văn phòng. Mọi cán bộ, công chức Văn phòng đều chịu sự quản lý của Chánh Văn phòng và làm việc theo chế độ nhiệm vụ phân công.

- Lãnh đạo Văn phòng gồm: 01 Chánh Văn phòng; 02 hoặc 03 Phó chánh Văn phòng.

- Các bộ phận trực thuộc Văn phòng gồm:

+ Bộ phận Chuyên viên: gồm một số chuyên viên nghiên cứu, phụ trách các lĩnh vực:

- Tham mưu các hoạt động cho Thường trực HĐND Thành phố.

- Quản trị mạng LAN;

- Kinh tế nông nghiệp.

- Xây dựng, quản lý đô thị.

- Đất đai, Tài nguyên- Môi trường.

- Văn hoá- Xã hội.

- Tôn giáo, dân tộc.

- Nội chính.

- Tổng hợp.                      

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm một số cán bộ có những nhiệm vụ sau: Tiếp tổ chức, công dân tại phòng làm việc của Bộ phận một cửa khi có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố được quy định giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.; Hướng dẫn cho tổ chức, công dân về thủ tục hành chính; kiểm tra hồ sơ đảm bảo đúng thành phần và đủ số lượng theo quy định; thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ của tổ chức, công dân; tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; vào sổ theo dõi; lập phiếu luân chuyển hồ sơ; Chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm giải quyết; Theo dõi, nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan chuyên môn liên quan trả cho tổ chức, công dân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; Tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và cơ quan cấp trên theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

+ Bộ phận Kế toán tài vụ.

+ Bộ phận Thủ quỹ.

+ Bộ phận Văn thư, lưu trữ.

+ Bộ phận Công vụ.

+ Bộ phận Lái xe.

2.1. Lãnh đạo Văn phòng

1. Đ/c: Nguyễn Thanh Mân - Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email:

nguyenthanhman-kontum@chinhphu.vn.

thanhmanhu@yahoo.com.vn.

- Số điện thoại: Di động: 016.8886.7777; Cơ quan: 0606.555.585.

- Là Thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; chủ tài khoản cơ quan; phụ trách công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và công tác cải cách hành chính; thẩm tra các thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng cơ bản. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố. Tổ trưởng Tổ xúc tiến đầu tư của UBND thành phố.

2. Đ/c: Bành Thị Hiền Phó Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: hienthu1121@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0983.513.689; Cơ quan: 0603.913.879.

- Phụ trách trực tiếp các hoạt động của Thường trực HĐND thành phố và  lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản trị hành chính, hậu cần; công tác dân tộc và ngoại vụ. Tham mưu giải quyết các mối quan hệ với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội liên quan đến thế chấp vay vốn của tổ chức, công dân. Chủ trì, phối hợp với các Phó Chánh Văn phòng khác rà soát, chuẩn bị các nội dung, đề án trình tại các kỳ họp HĐND thành phố.

3. Đ/c: 

- Địa chỉ Email: 

- Số điện thoại: 

- Phụ trách lĩnh vực kinh tế tài chính; công tác quản lý trật tự đô thị; thẩm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Tham mưu cho Chánh Văn phòng xử lý văn bản đến hàng ngày.

4. Đ/c: Mai Văn Trí - Phó Chánh Văn phòng:

- Địa chỉ Email: maivantrikt1978@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0914.081.477; Cơ quan: 0606.862.446.

- Phụ trách lĩnh vực nội chính, đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, nông thôn mới, lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và công tác tôn giáo.

2.2. Chuyên viên Văn phòng

1. Đ/c: Nguyễn Thị Mỹ Kiều  - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: nguyen_mykieu@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 0989.689.570; Cơ quan: 0603.862.213.

- Phụ trách công tác tổng hợp; tham mưu xây dựng chương trình, báo cáo định kỳ của UBND thành phố; tham mưu, theo dõi lĩnh vực cải cách hành chính và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

 2. Đ/c: Đinh Xuân Tâm - Chuyên viên (hợp đồng):

- Địa chỉ Email: dxtam.tpkt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0982.500.410 ; Cơ quan: 0603.863.496.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực nội chính, đất đai; tham mưu lãnh đạo Văn phòng xử lý văn bản đến của HĐND, UBND thành phố. Tham gia tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch UBND thành phố. Tổ trưởng Tổ Chuyên viên.

3. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: thutrangkt83@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0982.228.019; Cơ quan: 0603.862.213.

- Tham mưu, theo dõi công tác tôn giáo; công tác cán bộ; lĩnh vực công nghệ thông tin; phụ trách quản trị mạng LAN, hệ thống eOffice; khai thác, quản lý Trang thông tin điện tử thành phố; kiêm công tác tổng hợp và thủ quỹ cơ quan.

4. Đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên (hợp đồng):

- Địa chỉ Email: binhdothikt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0972.854.449; Cơ quan: 0603.914.239.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực kinh tế nông, lâm nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; Tổ phó Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố. Tổng hợp định kỳ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa thành phố; theo dõi, kiểm tra và kịp thời niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thành phố theo đúng quy định.

5. Đ/c: Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: kimanhtpkt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0128.851.4468; Cơ quan: 0606.501.434.

- Tham mưu trực tiếp các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố; tham mưu, theo dõi công tác dân tộc; ngoại vụ và thi đua, khen thưởng.

6. Đ/c Nguyễn Minh Khương - Chuyên viên (hợp đồng):

- Địa chỉ Email: mkhuongkt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0968.024.901; Cơ quan: 0606.501.434.

- Tham mưu trực tiếp các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND thành phố. Phụ trách tổng hợp báo cáo các công việc tồn đọng hàng tuần.

7. Đ/c: Bùi Tiến Dũng - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: btdungkts97@yahoo.com.vn.

- Số điện thoại: Di động: 0977.113.979; Cơ quan: 0606.501.882.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Thành viên Tổ xúc tiến đầu tư của UBND thành phố.

8. Đ/c: Huỳnh Đăng Nguyễn - Chuyên viên (hợp đồng):

- Địa chỉ Email: hdnguyenkt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0983.210.605; Cơ quan: 0606.501.434.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phụ trách, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch “3 không” trên địa bàn thành phố.

9. Đ/c: Ngô Đình Huy - Chuyên viên (công chức):

- Địa chỉ Email: huyngodinh@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 0989.685.057; Cơ quan: 0603.862.213.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực nội chính; tài nguyên, khoáng sản, môi trường.

10. Đ/c: Phạm Thị Hồng - Chuyên viên (hợp đồng):

- Địa chỉ Email: pthong.tp@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0128.522.079; Cơ quan: 0603.863.496.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực nội chính, đất đai. Phụ trách ghi biên bản họp giao ban Thường trực HĐND-UBND thành phố hàng ngày. Tham gia tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch UBND thành phố.

11. Đ/c: Quách Cao Nguyên - Chuyên viên (Công chức):

- Địa chỉ Email: qcnguyenjob@yahoo.com; qcnguyenjob@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0914.167.044; Cơ quan: 0606.501.882.

- Tham mưu, theo dõi lĩnh vực tài chính; xây dựng cơ bản các công trình XDCB của chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống lũ bão. Thành viên Tổ xúc tiến đầu tư. Phụ trách theo dõi các văn bản xin chủ trương của UBND tỉnh.

12. Đ/c: Đặng Thành Thảo - Chuyên viên (hợp đồng):

- Địa chỉ Email: thaodang83kt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 01659.871.839; Cơ quan: 0603.914.239.

- Tham mưu lĩnh vực công nghệ thông tin; phụ trách quản trị mạng LAN, hệ thống eOffice; khai thác, quản lý Trang thông tin điện tử thành phố. Phụ trách theo dõi tất cả các văn bản (có yêu cầu thời gian phúc đáp) đã giao cho các đơn vị phòng, ban thành phố tham mưu, thực hiện (trên hệ thống eOffice). Phụ trách âm ly, loa đài phục vụ chào cờ và giao ban trực tuyến. Tham mưu, theo dõi lĩnh vực văn hóa- xã hội.

13. Đ/c: Phan Minh Tuấn - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: phanminhtuanmc@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 01689.088.608; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Bộ phận một cửa thành phố. Đồng thời, theo dõi công tác tiếp dân hàng ngày tại Bộ phận tiếp công dân của thành phố và báo cáo với Chánh Văn phòng về hoạt động của Bộ phận một cửa thành phố.

14. Đ/c: Đỗ Thị Thảo Nhung - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: thaonhungmc@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 0905.838.469; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch tại Bộ phận một cửa thành phố.

15. Đ/c: Phùng Thị Mỹ Nữ - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: mynumc@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 0935.908.999; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực địa chính tại Bộ phận một cửa thành phố.

16. Đ/c: Đàm Thị Hảo - Công chức:

- Địa chỉ Email: damhaomc@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 01299.368.299; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực địa chính tại Bộ phận một cửa thành phố.

17. Đ/c: A Hồn - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: ahonmc@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 01666.097.971; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách xã hội tại Bộ phận một cửa thành phố.

18. Đ/c: Huỳnh Ngô Công Nương - Nhân viên:

- Địa chỉ Email: huynhnuongmc@yahoo.com.

- Số điện thoại: Di động: 0983.378.447; Cơ quan: 0606.555.678.

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa thành phố.

19. Đ/c: Nguyễn Thị Bích Lương - Kế toán (công chức):

- Địa chỉ Email: bluongkt@gmail.com.

- Số điện thoại: Di động: 0935.290.779; Cơ quan: 0603.914.238.

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán và tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

20. Đ/c: Nguyễn Thị Phương Dung: Nhân viên - Tổ trưởng Tổ Văn thư.

- Địa chỉ Email: ubndtpkontum.vanthu@gmail.com. Fax: 0603.866.141.

- Số điện thoại: Di động: 0977.734.282; Cơ quan: 0603.862.431.

21. Đ/c: Lê Thị Mót: Nhân viên văn thư.

Số điện thoại: Di động: 0905.995.439; Cơ quan: 0603.862.431.

22. Đ/c: Y Huệ: Nhân viên văn thư.

Số điện thoại: Di động: 0934.916.265; Cơ quan: 0603.862.431.

23. Đ/c: Y Tố Lan: Nhân viên văn thư.

 Số điện thoại: Di động: 0935.820.304; Cơ quan: 0603.862.431.

24. Đ/c: Nguyễn Thị Nhung: Nhân viên văn thư.

 Số điện thoại: Di động: 0987.245.119; Cơ quan: 0603.862.431.

 

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
6
4
0
5
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
4
Tìm kiếm