Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM

 

 Địa chỉ cơ quan: 542 Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 Điện thoại: 02603.862.431.

 Fax: 02603.866.141.

 Email: ubnd.tp@kontum.gov.vn

Hoặc : ubndtp-kontum@chinhphu.vn.

 I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách thành phố; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM NHIỆM KỲ 2016-2021:

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM

1.

Ông: Nguyễn Thanh Mân - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Số điện thoại:

038.886.7777

Email:

- ntman.tp@kontum.gov.vn

- thanhmanhu@yahoo.com.vn

2.

Bà: Dương Thị Hạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố  

Số điện thoại

0905.036.779

Email:

- dthanh.tp@kontum.gov.vn

- duongthihanh-kontum@chinhphu.vn

3

Ông: Phan Ngọc Định - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Số điện thoại

 0933135679

Email:

  phanngocdinh838879@gmail.com

pndinh.tp@kontum.gov.vn

    4

Ông Dương Anh Hùng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Số điện thoại

0966271699

Email:

dahung.konplong@kontum.gov.vn

 

CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM

1

Ông: Lê Phước Hòa - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

Số điện thoại:

0905115216

Email:

 

2

Ông: Trần Quang Huy - Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Số điện thoại:

0982.019.675

Email:

 

3

Bà: Bành Thị Hiền - Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính -Kế hoạch

Số điện thoại:

0983.513.689

Email:

- bthien.tp@kontum.gov.vn

- hienthu1121@gmail.com

4

Ông: Nguyễn Quốc Vương- Thành ủy viên, Chánh thanh tra 

Số điện thoại:

0905.317.725

Email:

- nqvuong.tp@kontum.gov.vn

- nqvuong_kt@yahoo.com.vn

5

Hoàng Anh Tuấn - Thành ủy viên, Chánh văn phòng HĐND-UBND 

Số điện thoại:

0976489777

Email:

- hatuan.tp@kontum.gov.vn

- hoanganhtuan-kontum@chinhphu.vn

6

Ông: Thái Khắc Hòa - Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

Số điện thoại:

0914.157.149

Email:

- tkhoa.tp@kontum.gov.vn

- ttkhoa.pgdkt@kontum.edu.vn.

7

Bà: Phan Thị Thu Hà – Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin, Giám đốc TTVHTTDL&TT

Số điện thoại:

0935.925.799

Email:

- pttha.tp@kontum.gov.vn

- phanthuha1378@gmail.com

- phanthithuha-kontum@chinhphu.vn

8

Ông: Phan Thanh Nam- Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế 

Số điện thoại:

0968.983.393

Email:

- ptnam1.tp@kontum.gov.vn

- thanhnam78kt@yahoo.com.vn 

9

Ông : Phan Kim Bút - Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

Số điện thoại:

0905387555

Email:

- pkbut.tp@kontum.gov.vn

- pkimbut@gmail.com

10

Ông: Phạm Văn Nghĩa - Trưởng phòng Tư pháp

Số điện thoại:

0986.395.629

Email:

- pvnghia.tp@kontum.gov.vn

- pvnghia77@gmail.com

11

Nguyễn Văn Vỹ  - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Số điện thoại:

0905.498.257

Email:

nvvy.tp@kontum.gov.vn

nguyenvanvykt@gmail.com

12

Ông: Huỳnh Văn - Trưởng phòng Y tế 

Số điện thoại:

0905.614.564

Email:

- hvan.tp@kontum.gov.vn

- ytethanhpho@gmail.com

13

Ông: Nguyễn Thanh Phúc - Thành ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc 

Số điện thoại:

0905.339.504

Email:

- ntphuc.tp@kontum.gov.vn

- nguyenthanhphuc853@gmail.com

14 ÔngTrịnh Công Sơn - Trưởng Phòng Quản lý đô thị 
Số điện thoại: 0982144046
Email:

- tcson@kontum.gov.vn

- congsonktvn@gmail.com

15 Ông : Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Số điện thoại: 0905557786
Email:  

 

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570